Suma realitza subhastes periòdiques d’aquells béns que han sigut embargats a contribuents per impagament dels tributs locals, en la fase final del procediment de constrenyiment, a la qual s’arriba exclusivament quan el contribuent no ha pogut satisfer el deute per mitjà les diverses formes de pagament que posa a la seua disposició Suma. L’import de la venda és destinat al cobrament del deute i el sobrant és tornat al titular del bé, de no existir altres creditors que el reclamen.

Les subhastes són actes públics en què pot participar qualsevol persona física o jurídica. En l’actualitat les subhastes es realitzen en el Portal de Subhastes Electròniques del Butlletí Oficial de l’Estat.

Requisits per a ser admés en la subhasta.

L’únic requisit que s’exigix és ser persona amb capacitat d’obrar, no tindre impediment legal, i estar registrat en el Portal de Subhastes. Per a això l’usuari podrà identificar-se per qualsevol de les vies oferides en el propi Portal:

  • Per mitjà de certificat electrònic reconegut o qualificat o
  • A través del sistema Cl@ve, per qualsevol de les opcions oferides (certificat electrònic, PIN24 o Clau permanent)

A més és necessari constituir un depòsit de garantia que serà almenys del 5% del tipus de subhasta. Este depòsit es constituïx en el propi portal i de forma individual para cada un dels lots en què es pretenga licitar.

Desenrotllament de la subhasta.

Tot el procés es realitza sobre el Portal de subhastes del BOE:

  • El començament de la subhasta és el que s’indica en l’anunci del BOE
  • El termini de presentació de licitacions electròniques serà de vint dies naturals des de la seua obertura.
  • La subhasta es tancarà una hora després de la realització de l’última licitació, encara que això comporte l’ampliació del termini inicialment fixat, amb un límit màxim d’ampliació de 24 hores.

Una vegada finalitzada la subhasta, Suma entrega al millor postor l’acta amb el resultat, en la que s’indiquen els mitjans de pagament.