Per a la tramitació dels ajornaments o fraccionaments estan legitimats per a sol·licitar-lo les persones següents:

1.    El subjecte passiu o el seu representant legal degudament acreditat davant de Suma, per qualsevol mitjà admés en dret o autoritzat per esta Administració.

 2.    El cotitular de l’immoble que genera l’Impost de Béns Immobles que es vol ajornar o fraccionar.

  •  El cotitular podrà ajornar els deutes que corresponguen als béns dels que siga cotitular i pels conceptes d’Impost de Béns Immobles, Exaccions Municipals i Taxa d’Arreplegada de Residus Sòlids Urbans i que es troben en període voluntari.
  •  Ha de constar com a cotitular en la base de dades de Suma Gestió Tributària o si no n’hi ha, ha d’aportar el títol de propietat on consta la seua condició de cotitular i incorporar-se la dada de cotitularidad en la base de dades.

Si el subjecte passiu tinguera deute en executiva, s’actuarà com seguix:

  •  Si el cotitular que sol·licita el fraccionament és el cònjuge serà necessaria l’autorització del deutor, atés que serà obligatori ajornar o fraccionar el deute en executiva.
  •  Si el cotitular és un tercer diferent del cònjuge no serà obligatori fraccionar l’executiva ni requerirà autorització del deutor.
  •  En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, que haurà d’acreditar-se documentalment, no serà obligatori fraccionar l’executiva ni requerirà autorització del deutor.

Per a qualsevol dubte sobre esta qüestió pose’s en contacte amb Suma per qualsevol dels canals que té habilitats.