Els Objectius de Desenrotllament Sostenible ODS són una iniciativa impulsada per les Nacions  Unides per a donar continuïtat a l’agenda de desenrotllament després dels Objectius de Desenrotllament del Mil·lenni ODM. Són 17 objectius i 169 metes proposades com a continuació dels ODM incloent noves esferes com el canvi climàtic,  la desigualtat econòmica, la innovació, el consum sostenible, la pau i la justícia, entre altres prioritats.

Suma Gestió tributària participa en esta iniciativa a través de la Diputació d’Alacant, implementant  diverses mesures que impulsen la consecució dels objectius.

En particular, Suma ha habilitat mecanismes per a alleujar les conseqüències econòmiques en cas de catàstrofe natural. Dins de les seues competències ha implementat noves facilitats de pagament per als contribuents i mecanismes àgils per a les bestretes financeres als ajuntaments.

Suma impulsa la igualtat de gènere dins de l’organització i promou estos principis recolzant de forma institucional diferents iniciatives ciutadanes relacionades amb la igualtat, com el Dia de la Dona, Dia internacional del Càncer de Mama, etc.

Suma ha establit objectius anuals d’estalvi energètic en els seus espais de treball: consum de paper, consum de plàstics, consum de carburants en els vehicles, reciclatge d’equips i mobiliari, i separació de residus en les oficines. Ha introduït criteris ambientals en la selecció d’empreses per a la contractació de servicis i equipaments.

Respecte a l’accessibilitat, Suma s’assegura de que les oficines al públic disposen dels elements necessaris per a persones amb problemes de mobilitat. En els seus servicis web complix les normes d’accessibilitat i usabilitat en la navegació. Ha creat tutorials sobre temes tributaris en diferents idiomes, inclosa la llengua de signes. Col·labora habitualment amb associacions i fundacions per a millorar els servicis a persones amb discapacitat.

Suma ha creat un grup de treball perquè este pla d’acció per a l’agenda 2030 es duga a terme en els termes previstos i que s’incorporen totes aquelles mesures que milloren la consecució d’estos objectius.