Suma té dos moments de pagament l’any per als rebuts anuals dels impostos i taxes municipals, que es denominen primer i segon període voluntari de pagament.

El terme de “període voluntari” no es referix que el seu pagament siga opcional, ja que el pagament dels impostos en qualsevol cas és obligatori, sinó que el contribuent tria realitzar el pagament dins del termini establit.

Impostos i taxes que es posen al cobrament entre el 7 de març i el 10 de maig

En el primer període de pagament, que enguany 2022 va des de el 7 de març al 10 de maig, Suma posa al cobrament els impostos següents:

  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • Taxa d’arreplegada de residus
  • Taxa de guals
  • Altres taxes municipals

Alcoi, Alacant, Santa Pola i Xàbia no estan afectats en este període. Per a més detalls consulte la Informació municipal en la nostra web.

Impost sobre Vehicles IVTM

Este impost grava la titularitat dels vehicles aptes per a circular per les vies públiques. Es considera un vehicle apte tot aquell que estiga inscrit en el registre de la Direcció General de Trànsit (DGT) i mentres no cause baixa en el mateix.

Este detall és important, ja que el rebut d’un vehicle es continuarà emetent, encara que ja no estiga en ús fins que no se sol·licite la seua baixa en Trànsit.

L’impost l’han de pagar les persones, físiques o jurídiques, al nom del qual conste el vehicle en el Permís de Circulació a data d’1 de gener, encara que l’haja transferit amb posterioritat.

Taxa d’arreplegada de residus

Esta  taxa servix per a pagar el servici d’arreplegada del fem, tractament i, si és el cas,  gestió d’ecoparcs i transferència, una funció essencial per a la seguretat i salubritat del municipi.

La taxa comença a cobrar-se a partir del moment en què comença efectivament el servici.

El càlcul d’esta tasa pot variar d’un municipi a un altre i el rebut el deben pagar els titulars de les vivendes.

Taxa de guals

La taxa de guals grava el dret a utilitzar un espai de la via pública, de forma particular o privativa:

  • Entrades de garatges d’edificis
  • Zones d’aparcament exclusiu
  • Zones de parada de vehicles
  • Zones de càrrega i descàrrega

Els requisits i tarifes aplicades en cada cas es regulen en les ordenances municipals.

Els rebuts es poden pagar en diferents modalitats, a terminis, per domiciliació, per internet o per telèfon. Per a més detalls visite la pàgina de formes de pagament de la web de Suma.