En este post expliquem quins passos se segueixen després de l’adjudicació d’un bé per subhasta, així com quins documents es generen per a l’adjudicatari.

Suma realitza la subhasta de béns, associats a deutes tributaris, de manera electrònica en el Portal de Subhastes de l’Agència Estatal Boletín Oficial del Estado. Després de la fase de presentació d’ofertes, es determina el millor postor i se li fa arribar l’Acta amb el resultat de la subhasta i el document per a efectuar el pagament de la rematada (diferència entre del depòsit efectuat i l’import d’adjudicació). Hi ha per a això un termini de 15 dies. Estes comunicacions són també electròniques, realitzant-se per seu (en cas d’obligats electrònics) o bé per correu electrònic segur.

Després de confirmar el pagament de la rematada, el Servici Jurídic de Suma emet l’Informe de Legalitat i es dóna trasllat a l’adjudicatari, també per via electrònica, dels documents següents:

  • Certificat d’adjudicació que possibilita la inscripció al seu nom en el Registre de la Propietat. Això ve regulat en l’article 104.bis.i del RD 939/2005 Reglament General de Recaptació.
  • Manament de Cancel·lació, tant de l’anotació d’embargament que va provocar la subhasta com de les càrregues posteriors a esta.

Dits documents han de ser presentats en el Registre de la Propietat , el qual té per objecte la inscripció o anotació dels actes i contractes relatius al domini i altres drets reals sobre béns immobles.

Per la seua part Suma, si té delegades les competències de gestió tributària en el municipi de la finca subhastada, procedeix al canvi de titularitat en l’Impost sobre Béns immobles i la Taxa de Residus i així mateix realitza la liquidació de la Plusvàlua (IIVTNU). Per a més informació sobre les subhastes en Suma, prema en este enllaç.