En el Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) Suma no sols t’oferix informació general, també et permet realitzar una gran quantitat de tràmits personals sense necessitat de desplaçar-te a les oficines tributàries i en l’horari que a tu t’interesse, de 8:00 a 21:00 de dilluns a divendres i de 10:00 a 14:00 els dissabtes.

Alguns tràmits que pots fer per telèfon

 • Domiciliar rebuts. La telefonada haurà de fer-la el titular del rebut, que ha de ser també el titular del compte bancàri.
 • Subscriure un Pla de Pagament Personalitzat, per a pagar els teus rebuts en quotes mensuals.
 • Sol.licitar un fraccionament o ajornament en el pagament dels teus impostos.
 • Pagar amb targeta bancaria o Bizum els teus rebuts, liquidacions i multes. Se li enviarà un enllaç per a realitzar el pagament amb el seu mòbil o tablet.

Com es realitzen estos tràmits telefònics

Per a la realització de dits tràmits personals cal facilitar unes certes dades del document o rebut sobre el qual es desitja realitzar el tràmit. Pot ser la referència del rebut o el codi segur de verificació CSV que es troben en tots els documents que emet Suma

Quan telefones al CAU, l’agent et demanarà aquestes dades per a identificar el rebut sobre el qual vols fer la gestió, a més en totes les telefonades es verificaran alguns dades identificatives del titular i del rebut objecte del tràmit a fi d’assegurar la confidencialitat de les dades personals.

La conversació, amb el teu consentiment, podrà ser gravada.

Es necessita sempre la referència o el CSV per a fer el tràmit?

Hi ha alguns tràmits que es poden fer telefònicament sense aquestes dades:

 • Actualitzar les teues dades personals. La telefonada es gravarà per a deixar constància de la teua autorització. Haurà de realitzar-la el subjecte passiu i se sol·licitaran dades personals per a la seua identificació.
 • Sol·licitar l’enviament per correu electrònic d’un duplicat del rebut o un justificant de pagament . En este cas se sol·licitaran les dades del contribuent i objecte tributari. El justificant de pagament sol pot entregar-se a l’obligat tributari. Per seguretat, en el document enviat les dades personals estaran protegits.
 • Sol·licitar un informe de no dèbits. La telefonada haurà de fer-la el subjecte passiu i se sol·licitaran dades personals per a la seua identificació. El document s’enviarà per correu postal.
 • Solicitar cita prèvia si desitges acudir a una de les nostres oficines. Es requeriran les dades del contribuent, així com un número telèfon i/o adreça de correu electrònic.

Quins tràmits no es poden fer per telèfon?

 • Si és per a una persona jurídica, hauràs de fer els seus tràmits a través de la seu electrònica.
 • Conocer l’estat del recurs que has presentat. Este tràmit cal fer-ho per seu electrònica o bé de forma presencial.
 • Obtener el certificat digital de la GVA o Cl@ve. Has de gestionar-los de forma presencial per a demostrar la teua identitat.
 • Obtener un certificat cadastral.
 • Formular un recurs o qualsevol altre tràmit que requerisca  aportar documentació. Hauràs d’usar les vies establides per a això.

En quins idiomes em poden atendre

El centre d’atenció telefònica oferix atenció en diversos idiomes, a més de valencià i castellà:

Si precises atenció en un altre idioma,  posa’l en el nostre coneixement i tractarem de trobar la solució.

Per a més informació visita la  pàgina web sobre el nostre servici d’atenció telefònica