En el Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) Suma no sols t’oferix informació general, també et permet realitzar una gran quantitat de tràmits personals sense necessitat de desplaçar-te a les oficines tributàries i en l’horari que a tu t’interesse, de 8:00 a 21:00 de dilluns a divendres i de 10:00 a 14:00 els dissabtes.

Alguns tràmits que pots fer per telèfon

 • Domiciliar rebuts. La telefonada haurà de fer-la el titular del rebut, que ha de ser també el titular del compte bancàri.
 • Subscriure un Pla de Pagament Personalitzat, per a pagar els teus rebuts en quotes mensuals.
 • Sol.licitar un fraccionament o ajornament en el pagament dels teus impostos.
 • Pagar amb targeta bancaria els teus rebuts, liquidacions i multes.

Com es realitzen estos tràmits telefònics

Per a la realització d’estos tràmits personals necessitaràs facilitar el CSV (codi segur de verificació) del document sobre el qual desitges realitzar el tràmit. Este nombre de vint xifres es troba, en el cas dels rebuts de voluntària, en la part superior esquerra.

Quan telefones al CAU, l’agent et demanarà este codi per a identificar el rebut sobre el qual vols fer la gestió, a més en totes les telefonades es verificaran alguns dades identificatives del titular i del rebut objecte del tràmit a fi d’assegurar la confidencialitat de les dades personals.

La conversació, amb el teu consentiment, podrà ser gravada.

Es necessita sempre el CSV per a fer el tràmit?

Hi ha alguns tràmits que es poden fer telefònicament sense el codi numèric CSV:

 • Actualitzar les teues dades personals. La telefonada es gravarà per a deixar constància de la teua autorització. Haurà de realitzar-la el subjecte passiu i se sol·licitaran dades personals per a la seua identificació.
 • Sol·licitar l’enviament per correu electrònic d’un duplicat del rebut o un justificant de pagament . En este cas se sol·licitaran les dades del contribuent i objecte tributari. El justificant de pagament sol pot entregar-se a l’obligat tributari. Per seguretat, en el document enviat les dades personals estaran protegits.
 • Sol·licitar un informe de no dèbits. La telefonada haurà de fer-la el subjecte passiu i se sol·licitaran dades personals per a la seua identificació. El document s’enviarà per correu postal.
 • Solicitar cita prèvia si desitges acudir a una de les nostres oficines. Es requeriran les dades del contribuent, així com un número telèfon i/o adreça de correu electrònic.

Quins tràmits no es poden fer per telèfon?

 • Si és per a una persona jurídica, hauràs de fer els seus tràmits a través de la seu electrònica.
 • Conocer l’estat del recurs que has presentat. Este tràmit cal fer-ho per seu electrònica o bé de forma presencial.
 • Obtener el certificat digital de la GVA o Cl@ve. Has de gestionar-los de forma presencial per a demostrar la teua identitat.
 • Obtener un certificat cadastral.
 • Formular un recurs o qualsevol altre tràmit que requerisca  aportar documentació. Hauràs d’usar les vies establides per a això.

En quins idiomes em poden atendre

El centre d’atenció telefònica oferix atenció en diversos idiomes, a més de valencià i castellà:

Si precises atenció en un altre idioma,  posa’l en el nostre coneixement i tractarem de trobar la solució.

Per a més informació visita la  pàgina web sobre el nostre servici d’atenció telefònica