Una de les preguntes freqüents que rebem és saber com actuar si s’efectua un embargament en el compte, i a pesar que aparentment el deutor és titular del compte, en realitat els fons depositats no són del mateix sinó d’un tercer. L’expliquem en este post.

L’article 171.2 de la Llei General Tributària 58/2003 disposa, en relació amb l’embargament de fons depositats en comptes a nom de diversos titulars, que sólo es embargará la part corresponent a l’obligat tributari,  afegint que a estos efectes, en el cas de comptes de titularitat indistinta amb solidaritat activa enfront del depositari o de titularitat conjunta mancomunada, el saldo se presumirà dividit en parts iguals, llevat que es prove una titularitat material diferent.

De succeir que els fons, a pesar de l’aparent titularitat dels mateixos pel deutor, siguen en realitat d’un tercer i no del deutor, és important assenyalar que quan açò ocorre ha de ser el propi titular dels fons, diferent del deutor, qui haja de sol·licitar l’alçament de l’embargament, és a dir que es deixe sense efecte, acreditant que tots els ingressos que es produïxen en el compte són de la seua titularitat i no del deutor.

Serà a càrrec del tercer afectat per l’embargament, l’acreditar que ostenta la titularitat dels mateixos.

Per a qualsevol dubte sobre esta qüestió pose’s en contacte amb Suma per qualsevol dels canals que té habilitats.