Pagaments

En esta selecció s’arrepleguen els articles sobre els períodes de cobrament i formes de pagament que oferix Suma per als tributs locals que gestiona.

Quins impostos locals cal pagar en este primer període de l’any?

Quins impostos locals cal pagar en este primer període de l’any?

Suma té dos moments de pagament l’any per als rebuts anuals dels impostos i taxes municipals, que es denominen primer i segon període voluntari de pagament. El terme de “període voluntari” no es referix que el seu pagament siga opcional, ja que el pagament dels...
Es poden pagar a terminis els impostos locals?

Es poden pagar a terminis els impostos locals?

Sabies que tens la possibilitat de pagar a terminis els rebuts dels teus impostos municipals en Suma? Per a això, tens dos modalitats: pla de pagament personalitzat i fraccionament d’impostos. En este article, t’expliquem en què consistix cada una d’estes alternatives...
Quins impostos locals cal pagar en este segon període de l’any?

Quins impostos locals cal pagar en este segon període de l’any?

Suma Gestió Tributària establix dos moments de pagament l’any per als rebuts anuals dels impostos i taxes municipals, que es denominen primer i segon període voluntari de pagament. El terme de “periodo voluntario” no es referix que el seu pagament siga opcional,...
Si es concedix un fraccionament es paguen interessos?

Si es concedix un fraccionament es paguen interessos?

Amb caràcter general en la concessió de fraccionaments s’exigixen interessos en les fraccions, conforme s’explica a continuació. Excepcionalment poden concedir-se fraccionaments sense interessos quan l’Ajuntament ho haja aprovat en la seua Ordenança fiscal i la...
Qui pot sol·licitar un fraccionament o ajornament?

Qui pot sol·licitar un fraccionament o ajornament?

Per a la tramitació dels ajornaments o fraccionaments estan legitimats per a sol·licitar-lo les persones següents: 1.    El subjecte passiu o el seu representant legal degudament acreditat davant de Suma, per qualsevol mitjà admés en dret o autoritzat...
Fraccionament de rebuts: Quins són els terminis i dates de pagament

Fraccionament de rebuts: Quins són els terminis i dates de pagament

A fi de facilitar als ciutadans el compliment de les seues obligacions tributàries i el pagament dels seus rebuts, Suma Gestió Tributària ofereix als contribuents l’opció de fraccionar el pagament dels deutes. Es tracta d’un sistema que permet fraccionar...
Quines són les entitats financeres col·laboradores de Suma?

Quines són les entitats financeres col·laboradores de Suma?

Tens dubtes relacionades amb el pagament dels teus impostos municipals en la teua entitat financera? En este post aclarim els teus dubtes. Suma col·labora amb distintes entitats financeres en la recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic. Les dites...