És una pregunta que es planteja en les nostres oficines ja que a vegades després de la compra d’un bé immoble urbà, el rebut anual de l’IBI continua eixint a nom del propietari anterior. Si això ocorreguera, com podríem solucionar-ho? En este post li ho expliquem.

Suma té la competència per a tramitar les transmissions que tinguen per objecte la inscripció o modificació de les dades en el Cadastre Immobiliari per l’adquisició de la propietat d’un bé immoble de naturalesa urbana. Suma pot realitzar-ho en tots els municipis de la província d’Alacant, excepte a Alacant, Elx i Xàbia, en els quals la gestió hi ha sol·licitar-la davant la Direcció General del Cadastre.

Hi ha un termini de dos mesos per a presentar la declaració corresponent, comptats a partir de l’endemà a la data de la compravenda, fet, acte o negoci declarat. No obstant això no és obligatori presentar la declaració en els següents casos:

  1. Si l’acte o negoci es formalitza en escriptura pública o s’haja sol·licitat la seua inscripció en el Registre de la Propietat.
  2. Si s’ha acreditat la referència cadastral de l’immoble per mig d’algun dels següents mitjans: Per certificació cadastral obtinguda en la Seu Electrònica del Cadastre, escriptura pública o informació registral, últim rebut justificant del pagament de l’Impost sobre Béns immobles o ben certificat o un altre document expedit per la Gerència del Cadastre.

On es pot presenta la declaració

Es pot realitzar de les següents maneres, ordenats per preferència:

  • En la Seu Electrònica del Cadastre.
  • En la Seu Electrònica de Suma
  • En qualsevol oficina de Suma
  • En les Gerències o Unitats locals del Cadastre o les Delegacions d’Economia i Hisenda en què s’integren.
  • A l’ajuntament on se situe el bé immoble a què es refereix la declaració.
  • En qualsevol altre òrgan o oficina que es relacionen en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Quina documentació cal aportar

La declaració a presentar serà el model 900D, disponible en la web de la Direcció General del Cadastre, excepte si el tràmit es realitza per un particular de manera presencial en les oficines de Suma, i en este cas, este model no és imprescindible.

Sempre haurà d’acompanyar-se la següent documentació:

  • Documentació que acredite l’alteració, ja siga certificació o nota simple registral, sentència judicial, escriptura pública, contracte privat o una altra, en la qual es faça constar l’adquisició del bé immoble de naturalesa urbana
  • En el seu cas, el document acreditatiu de la representació o autorització en el cas que el declarant actue com a representant de l’obligat a declarar.