En cas d’impagament, una de les fases del procediment executiu és l’embargament en el compte bancari de les quantitats degudes. Una pregunta freqüent és quin termini existix per a desbloquejar (alçar) eixe embargament en cas que es donen les circumstàncies legals adequades. Se l’expliquem en este post.

Quan es realitza l’embargament d’un compte corrent, l’Entitat Financera no transferix automàticament a l’Administració l’import embargat, sinó que deuen de passar uns dies per a que dita transferència es produïsca. Quants dies transcorren?

El bloqueig de l’import embargat en el compte es manté durant 20 dies naturals, que és el termini durant el qual es pot alçar l’embargament si haguera lloc a això per concórrer causa legal.

En el cas que no procedisca l’alçament, transcorregut este termini, l’Entitat financera materialitza la transferència a l’Administració del saldo embargat, transferència que es produïx en la mensualitat següent a aquella en la qual va finalitzar el termini dels 20 dies.

Una vegada rebuda la transferència poden passar dos coses:

  • Si l’import embargat cobrix  la totalitat del deute reclamat, es procedirà al tancament de l’expedient de constrenyiment  una vegada aplicat a deutes l’import transferit per l’Entitat financera .
  • Si l’embargament no cobrix la totalitat del deute, es continuarà per la part no coberta, i el contribuent té l’opció de procedir al pagament del deute restant pendent, o pot sol·licitar el seu fraccionament o ajornament.

Cal indicar que hi ha una obligació legal de notificar al contribuent el deute pendent abans de procedir al bloqueig en compte corrent del seu deute tributari.