Tindre un gos ens pot omplir d’alegries però també implica una sèrie d’obligacions l’incompliment de les quals comporta sancions administratives amb efectes econòmics que poden ser importants. Suma gestiona el cobrament d’este tipo de sancions, per això, la lectura d’este post pot ser d’interés per als amants d’estes mascotes.

Quines normes s’apliquen a la tinença d’animals

Les obligacions més significatives de tindre un gos són:

 • Identificar-ho degudament i censar-ho a l’Ajuntament o registres obligatoris
 • Vacunar-lo contra la ràbia i desparasitar-lo almenys una vegada a l’any.
 • Portar-ho lligat en la via pública, excepte en llocs específics per a ells.
 • Recollir els seus excrements i depositar-los en bossetes en les papereres.

En el cas de tractar-se d’un gos potencialment perillós, a més deu:

 • Anar proveït de morrió i corretja no extensible i que mesure menys de 2 metres.
 • Disposar d’una llicència per a la tinença d’aquesta mena d’animals.
 • Inscripció en el registre municipal d’animals potencialment perillosos.
 • Assegurança de responsabilitat civil per a cobrir lesions corporals i danys a tercers.
 • Test de Sociabilitat (en alguns Ajuntaments)

Quines sancions comporta l’incompliment de les normes

Les més importants són:

Infraccions molt greus sancionades amb multa de 6010,13 a 18.030,36 €.

 • Maltractar o agredir física o psíquicament als animals

Infraccions greus sancionades amb multa des de 601,02 a 6.010,12 €.

 • La no vacunació o la no realització de tractaments obligatoris als animals de companyia.
 • L’incompliment de l’obligació d’identificar als animals no considerats potencialment perillosos.

Infraccions lleus sancionades amb multa des de  30,05 a 601,01 €

 • La possessió de gossos no censats.
 • No disposar o tindre incompletes les cartilles de vacunació o tractament obligatòries.

A més cada ajuntament regula en el seu ordenança les infraccions lleus sobre:

 • Deposicions fecals en espais públics o miccionar en façanes.
 • No prendre mesures per a evitar les molèsties freqüents al veïnat produïdes per l’animal.
 • El trànsit d’animals per vies públiques o zones verdes sense la corresponent identificació o sense corretja etc.

I per a els gossos potencialment perillosos?

Infraccions molt greus sancionades amb multa de 404,06 a 15.025,30 €.

 • No disposar de llicència per a eixos animals
 • L’abandó d’un animal potencialment perillós.

Infraccions greus sancionades amb multa de 300,51 a 2.404,05 €.

 • Deixar solt l’animal o no haver adoptat les mesures per a evitar la seua escapada o extraviament.
 • No identificar a l’animal considerat potencialment perillós.
 • Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió i no subjecte amb cadena.