Suma realitza subhastes públiques dels béns embargats a contribuents per impagament. Este procés es produïx en la fase final del procediment de constrenyiment i s’arriba a este tràmit exclusivament quan el contribuent no ha pogut satisfer el deute per mitjà de les diverses formes de pagament que Suma posa a la seua disposició.

En el cas d’una subhasta en què l’adjudicació es realitza al millor postor, este abona l’import de la rematada, i el mateix servix per a cobrir el deute pendent. Si no el cobrix totalment, la diferència queda pendent i en cas de sobrant, esta quantitat és recuperada pel deutor llevat que existisquen altres creditors que tinguen dret al sobrant.

Existix també el cas en què després de la realització d’una o diverses subhastes públiques, el bé no haja pogut ser adjudicat i l’organisme creditor decidisca adjudicar-se el bé en recompensa dels deutes. En este cas, quin import de  deute resulta cobrat amb l’adjudicació del bé a l’Ajuntament? La resposta la tenim en el Reglament de Recaptació. 

De produir-se esta circumstància, per a calcular el deute que resulta cobrat amb motiu de l’adjudicació, cal considerar la menor de les dos quantitats següents, sent la que resulte menor la que es prenga en consideració per al cobrament de tot o part del deute:

  • 75% del tipus de subhasta del bé (el tipus de subhasta resulta de restar a la valoració del bé les càrregues preferents sobre el mateix).
  • Deute i costes de l’expedient de constrenyiment.

Vegem un parell d’exemples.

Exemple 1: Deute de l’expedient 8.000 euros i tipus de subhasta 10.000 euros.

Com el 75% del tipus de subhasta són 7.500, amb l’adjudicació a l’organisme creditor resultarien cobrats 7.500 dels 8.000 euros pendents.

Els 500 euros restants seguirien pendents de pagament.

Exemple 2: Deute de l’expedient 5.500 euros i tipus de subhasta 10.000 euros.

Com el 75% del tipus de subhasta són 7.500 euros, amb l’adjudicació a l’organisme creditor resultarien cobrats els 5.500 euros pendents en la seua integritat. El deute tributari queda saldat