Comencem recordant a què es diu rematada en una subhasta.

Els procediments de subhasta de béns associats a deutes tributaris de Suma es realitzen en l’actualitat de manera electrònica en el Portal de Subhastes de l’Agència Estatal Boletín Oficial del Estado. Una vegada finalitzada la fase de presentació d’ofertes, i després de les successives licitacions, es proposa l’adjudicació a la millor oferta. En aqueix moment s’insta al millor postor que complete el pagament de la “rematada”, que està constituït per la diferència entre l’import del depòsit efectuat i l’import d’adjudicació. El termini per a dit pagament és de 15 dies hàbils, comptats des de la notificació de l’acta d’adjudicació de la subhasta.

A vegades l’oferent guanyador no realitza el pagament de l’import de la rematada, i en aqueixos casos l’Administració pren els següents acords:

1. Deixar sense efecte la proposta d’adjudicació a dit postor.

2. El postor perd l’import del depòsit que havia efectuat per a participar en la subhasta. Este import s’aplicarà a la cancel·lació del deute objecte del procediment.

3. Poden existir altres responsabilitats en l’adjudicatari pels perjudicis que origine a l’Administració la falta de pagament del preu de rematada i al rescabalament de la qual quedarà obligat. Així mateix, es podrà recordar la inhabilitació per a la participació en els procediments d’alienació de béns que realitze Suma Gestió Tributària al postor que deixa d’efectuar la rematada.

En la web de Suma es pot trobar informació addicional sobre les condicions generals del procediment d’alienació de béns, per mig de subhastes utilitzat per Suma.