Alguna vegada t’has preguntat com es calcula l’import del teu rebut de l’IBI? En este post aclarim els teus dubtes. L’Impost de Béns Immobles (IBI) és un impost local que es posa al cobrament tots els anys i que grava la propietat (o usdefruit) dels anomenats béns immobles. Els béns immobles (o béns seents) són propietats que no poden moure’s del lloc en el qual estan, tals com terres, locals, habitatges, places de garatges, trasters; en general tots aquells que tinga una escriptura de propietat. Les dades per al càlcul de l’IBI estan continguts en el rebut i la fórmula de càlcul és la següent:

QUOTA= Base liquidable x tipus impositiu

Conceptes de la fórmula per a calcular l’IBI

Veurem per parts cada concepte. La base liquidable és el valor que es pren per al càlcul i coincideix amb el valor cadastral de l’immoble en la majoria dels casos, encara que a vegades pot ser diferent. El tipus impositiu és un percentatge fixat per cada ajuntament en el seu Ordenança Fiscal i està limitat per llei per a cada classe de bé immoble (urbà o rústic). En la web de Suma pots trobar el tipus impositiu del teu municipi. Una vegada calculada la quota amb esta fórmula (que es flama quota íntegra) només quedaria verificar si aqueix immoble té alguna bonificació fiscal, és a dir, alguna reducció en l’import motivat per alguna de les causes que estableix la llei, per exemple, per família nombrosa. Al final de dit càlcul obtenim l’anomenada quota líquida, que realment és la quantitat que deurem finalment pagar.

Exemple pràctic d’un rebut de l’IBI

Posem que tenim un immoble amb un valor cadastral de 100.000€ i un tipus impositiu de 0,7%. Aplicant la fórmula que hem vist anteriorment, la quota íntegra serà 100.000€ per 0,7%, és a dir 700€.

  • Si no existeix cap bonificació aplicable, el càlcul de l’import del rebut de l’Impost acabaria en aquest moment La quantitat a pagar seria de 700€ ja que la quota íntegra coincideix amb la quota líquida.
  • Si hi haguera una bonificació per família nombrosa, per exemple del 60%, el càlcul es modificaria de la següent manera. Calculem primer la bonificació: el 60% de 700€ són 420€. Este import ho restem de la quota íntegra (700€ menys 420€).

L’import a pagar (quota líquida) d’este rebut bonificat seria de 280,00€. En resum, l’import del rebut de l’IBI serà el resultat d’aplicar sobre la base liquidable el tipus impositiu establit per cada ajuntament per a l’any en curs, reduint-se dit import en cas de tindre dret a alguna bonificació.