En els impostos locals hi ha bonificacions fiscals de caràcter obligatori i altres de caràcter potestatiu, sent estes últimes una decisió de cada ajuntament l’aprovar-les o no.

Doncs bé, el Reial Decret Llei 7/2019 de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, establix una nova bonificació en l’IBI per la qual “els Ajuntaments podran establir una bonificación de fins al 95 per cent en la quota íntegra de l’IBI d’ús residencial destinats a lloguer de vivenda amb renda limitada per una norma jurídica”.

La norma té un impacte directe en el càlcul de l’Impost sobre Béns Immobles, que recordem que s’obté com un percentatge (el tipus impositiu aprovat per l’ajuntament) del valor cadastral de l’immoble. Este import anomenat quota íntegra pot minorar-se amb les bonificacions previstes legalment. I esta és una d’elles.

Quines característiques té esta bonificació

  • Al ser potestativa, cada ajuntament regularà les condicionesde terminis de sol·licitud, període de vigència, percentatge i resta de requisits, entre ells el límit de renta a tindre en compte, per a accedir a esta bonificació, que ha de vindre determinat per una norma jurídica (VPO, vivendes de lloguer social).
  • L’ajuntament podrà establir el percentatge fins a un màxim del 95% sobre la quota íntegra de l’Impost.
  • La bonificació només és aplicable a immobles d’ús residencial que estiguen destinats a lloguer de vivenda.

Quins efectes i terminis té esta bonificació

Els efectes estan condicionats a l’aprovació de la bonificació per Ordenança Fiscal, sent l’any 2020 el primer exercici en què es pot aplicar este descompte.

Per tant és esperable que al llarg de 2019 els ajuntaments aproven en els seus ordenances les condicions que s’aplicaran als immobles del municipi. Suma mantindrà actualitzada en el seu web esta informació municipal.