Sabia que es pot sol·licitar la divisió del rebut d’este impost quan es tracta d’una propietat compartida en proindivís? Se l’expliquem en este post.

Quan un immoble és propietat de dues o més persones, i així ve reflectit en el títol de propietat, es pot sol·licitar que s’emeten tants rebuts com copropietaris existisquen, sent l’import de cada un d’ells la part proporcional que cada propietari té segons el coeficient de propietat assignat en el títol.

Esta sol·licitud, denominada “divisió de la quota”, s’ha de presentar davant de Suma Gestió Tributària, abans de finalitzar el període voluntari de pagament. Per a això cal aportar les dades personals i els domicilis fiscals de tots els titulars, així com el títol que justifica esta copropietat.

Una vegada acceptada per l’Administració, la divisió quedarà incorporada en el padró de l’impost immediatament posterior i es mantindrà en els successius anys mentre no se sol·licite la seua modificació.
Ademés també es podrà realitzar la domiciliació bancària del pagament de les quotes individuals.

És important assenyalar que si alguna de les quotes (rebuts) quedara impagada, Suma pot exigir el pagament del deute a qualsevol dels cotitulars, sent tots ells responsables solidaris d’acord amb el que disposa la Llei General Tributària.