Per a respondre a esta pregunta, repassarem alguns detalls del procediment d’executiva que se segueix en cas d’impagament.

Quan finalitza el període voluntari de pagament, Suma es posa en contacte amb aquells contribuents que no hagen pagat els rebuts. Se’ls envia una notificació en la qual se’ls avisa de les conseqüències legals que pot suposar este impagament. En esta comunicació s’ofereixen uns terminis per a poder saldar el deute. Transcorreguts dits terminis, si el deute continua pendent, Suma inicia de la fase d’embargaments.

En el cas d’embargament de salaris, que sol anar precedit per una fase d’embargament de comptes corrents, Suma notifica i comunica al treballador/contribuent l’inici d’este procés.

En el procediment seguit per Suma s’informa de la decisió administrativa (que es diu “provisió d’embargament de salaris”), i ademés es facilita un document de pagament que permet al contribuent saldar el deute de manera immediata i evitar el procés d’embargament. Este document s’envia (es notifica de manera fefaent) al domicili del treballador, que serà el que vosté haja rebut, i a més al de l’empresa ocupadora, que és qui té la tasca de realitzar el descompte de les quantitats en la nòmina del deutor.

Una vegada confirmada la recepció pel contribuent, i en el cas que no s’atenga el pagament del deute o al seu fraccionament, Suma procedeix a requerir informació del nivell d’ingressos del treball. Rebuda esta informació per part de l’ocupador, s’ordena la retenció d’un percentatge de la nòmina per a cobrir el deute que manté amb l’Administració Pública.

Cal indicar que una vegada practicada l’ordre de retenció mensual a l’empresa pagadora, les condicions del fraccionament s’endureixen, doncs en estar embargat la part de salari, deuen ofereixen altres garanties substitutòries per a deixar sense efecte el mateix.

Com a conclusió podem dir que en cas de tindre dificultats amb el pagament del deute el més convenient és posar en coneixement de Suma esta circumstància per a poder trobar altres opcions de pagament. I en el cas que reba una notificació d’inici del procés d’embargament de salaris disposa d’entre 30 i 45 dies aproximadament, en els quals podrà fraccionar els pagaments a través dels diferents canals que Suma posa a la seua disposició. Una vegada iniciat el procés d’embargament de salaris, les condicions poden ser més difícils de complir.

Per a qualsevol dubte relacionat amb este tema, pose’s en contacte amb Suma per qualsevol dels canals disponibles.