En el rebut de l’IBI emés per Suma consten la superfície construïda i la del sòl de la finca. De vegades esta informació no és la correcta, i sorgix la pregunta: com podem fer que es corregisca per a futurs rebuts? El procés és senzill, se l’expliquem en este post.

Comencem recordant que estes dades de superfície provenen de la informació de Cadastre. Suma té la capacitat per a gestió i recaptació de l’impost d’IBI, però no pot aprovar modificacions de les superfícies que apareixen en els rebuts. Esta competència la té només la Direcció General de Cadastre.

Per què apareixen dades incorrectes de superfície en el rebut

Hi ha diverses causes i cada una té una solució distinta:

 • Si hi ha un error d’origen en la finca, és a dir, des que consta en base de dades cadastrals apareix amb una superfície errònia, cal interposar un recurs davant de Cadastre.
 • Si la propietat ha patit alguna alteració (ampliació de la construcció, derrocament i obra nova) i no està correctament reflectida en la base de dades cadastrals, cal fer una declaració de la dita modificació davant de Cadastre.
 • La superfície pot ser inclourà els elements comuns de la finca a que pertany, i en este cas la dada és correcta. Per a verificar-lo, l’interessat pot fer una consulta en la Seu Electrònica del Cadastre i així comprovar que la superfície que consta en el seu rebut és la suma de la superfície de la seua propietat i la corresponent als elements comuns. Esta consulta no requerix identificació digital a les ser dades no protegides.
 • Si la dada de superfície és ja incorrecta en el títol de propietat, la rectificació ha de fer-se en la notaria.

On presentar la documentació per a la seua correcció

Estes són les opcions possibles:

 • En la Seu Electrònica de Cadastre amb identificació digital. És la forma més directa i aconsellable.
 • En les Gerències o Unitats locals del Cadastre o les Delegacions d’Economia i Hisenda en què s’integren.
 • Per correu postal a la Gerència Territorial del Cadastre. C/ Reyes Católicos 39 – 03003 Alacant.
 • En Suma a través de la seua Seu Electrònica amb identificació digital.
 • Acudir a qualsevol oficina de Suma en la província d’Alacant.
 • En els altres òrgans i oficines que es relacionen en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si el tràmit es realitza en Suma, nosaltres ens ocupem de traslladar la documentació a Cadastre.

Documentació a presentar per l’interessat

Un canvi en la descripció d’un bé immoble requerix documentar-lo adequadament perquè es realitzen les modificacions pertinents.

 • Escrit dirigit a la Gerència del Cadastre exposant la modificació a realitzar en la superfície de la propietat.
 • En el cas que el declarant actue com a representant de l’obligat a declarar, document acreditatiu de la representació o autorització.
 • Títol de propietat, escriptura o nota simple actual del Registre de la Propietat.
 • Plans, elaborats per tècnic competent, tancats i a escala i si és possible georreferenciats amb coordenades U.T.M.
 • Si la modificació es deu a una alteració realitzada en la seua propietat, a més haurà d’aportar certificat tècnic del final d’obra, ampliació… i en este cas haurà d’omplir el model 900-D al presentar-lo per la Seu Electrònica del Cadastre.

Per a més informació sobre el tema pot consultar-lo en la sede del Catastro.