Tots els anys pagues el rebut de la taxa de fems en el teu municipi. Però, saps exactament per a què servix, qui ha de pagar-la, quins servicis cobrix o com es calcula? En este article t’ho expliquem per a aclarir els teus possibles dubtes.

La taxa d’arreplegada de residus sòlids urbans, coneguda popularment com a taxa de fems, és un ingrés públic de caràcter local associat a la prestació del servici que realitza l’ajuntament directament o través de les empreses a què contracta per a l’arreplegada d’estos materials de rebuig en els municipis.

Quins servicis municipals cobrix la taxa de fems

Cal destacar que esta taxa servix per a pagar no sols el servici d’arreplegada i neteja dels contenidors a través dels habituals camions, sinó el  tractament posterior de reciclatge en les plantes especialitzades i la gestió dels ecoparcs.

Este servici és una funció essencial per a la seguretat i salubritat del municipi, per la qual cosa l’ingrés d’esta taxa local és molt important per als municipis i, per extensió, per a tots els municipis.

Cal indicar que, com correspon a qualsevol taxa, comença a cobrar-se a partir del moment en què comença efectivament el servici.

Suma Gestió Tributària té delegades, per part de la majoria dels ajuntaments de la província d’Alacant, les competències de cobrament, gestió i inspecció d’esta taxa i s’encarrega cada any de posar al cobrament els rebuts.

Característiques de la taxa de residus sòlids urbans

Algunes característiques d’esta important taxa a tindre en compte són les següents:

  • En el cas de vivendes o locals, l’obligat al pagament és el propietari de l’immoble, que podrà repercutir les quotes als arrendataris.
  • L’objecte de la tributació coincidirá amb l’adreça de l’immoble igual que en l’IBI.
  • El període de pagament podrá ser únic anual o bé dos períodes semestrals.

Com es calcula la taxa de fems

En alguns casos, la quota a pagar ve desglossada per servici d’arreplegada,  servici de tractament (separació i premsat) i el de transferència a la planta de tractament i eliminació.

El càlcul pot variar d’un municipi a un altre i per a conéixer estes variacions cal acudir a les ordenances municipals, que solen estar disponibles en els web municipals. Suma també oferix en el seu web una informació molt completa d’estes i altres ordenances dels municipis de la província d’Alacant.

L’import a pagar per esta taxa es calcula, d’esta manera, en funció de la tarifa aprovada anualment per cada ajuntament. Per a cada vivenda o activitat econòmica els municipis aproven una quota en funció dels costos del servici. Les quotes poden ser fixes o variables.

En les vivendes la tarifa pot variar en funció de la seua ubicació (dins o fora del nucli) i, en les activitats econòmiques, pel tipus d’activitat exercida i la quantitat de residus que pot generar, utilitzant-se per al seu càlcul els paràmetres de superfície, categories, núm.d’ habitacions, núm. d’aules, d’operaris, etc., que conformen i caracteritzen el tipus d’activitat.