En els fraccionaments de deutes, el cobrament s’efectua per mig de càrrec en compte en el dia que s’haja triat en la sol·licitud, ja siga  el dia 5 o 20 de cada mes.

Una pregunta freqüent és què succeïx si en el moment del càrrec no hi ha saldo en el compte. Es genera algun recàrrec? Este recàrrec s’aplica a tot el deute només a la que ha quedat impagada? En este post li aclarim estes preguntes.

Com afecta l’impagament d’una fracció

 • S’aplica un recàrrec del 5% només sobre la fracció no pagada, no sobre la totalitat de la deute
 • Suma notificarà la fracció impagada amb un 5% de recàrrec, per les vies següents:
  • Si el contribuent es va adherir a la notificació electrònica o és persona jurídica, es notifica a través de la seu electrònica, i se li envia un missatge al correu electrònic que va proporcionar, informant de la posada a disposició  en la seu electrònica del document.
  • En la resta de casos, es notifica per mig de correu postal.
 • Després de la notificació, el contribuent disposa dels següents terminis per al pagament:
  • Notificació entre l’1 i 15 del mes: fins al dia 20 del mateix mes (o hàbil següent)
  • Notificació entre el 16 i l’últim dia del mes: fins al dia 5 del mes següent (o hàbil següent)
 • Si es paga la fracció incomplida amb el seu recàrrec, el fraccionament seguirà el seu curs en els termes acordats.
 • Si no es paga la fracció incomplida després de la notificació, el fraccionament queda cancel·lat i el contribuent no rebrà més càrrecs en compte per este concepte. Suma notificarà la totalitat del deute pendent segons el procediment d’executiva habitual.

Pot obtindre més informació en www.suma.es o en el servici d’atenció al contribuent 965 292 000.