Amb caràcter general en la concessió de fraccionaments s’exigixen interessos en les fraccions, conforme s’explica a continuació.

Excepcionalment poden concedir-se fraccionaments sense interessos quan l’Ajuntament ho haja aprovat en la seua Ordenança fiscal i la totalitat de les fraccions es paguen abans del 31 de desembre.

Si el deute que es fracciona és un deute no tributari, per exemple, una sanció de trànsit, s’exigix en les fraccions l’interés legal, calculat des del fi de període voluntari dels deutes fins a la data de càrrec en compte de la fracció.

Si el que es fraccionen són deutes tributaris, com ara l’IBI, IAE, IVTM o Plusvàlues, poden donar-se dos supòsits:

–      Que s’haja aportat en garantia de pagament del fraccionament un aval bancari o certificat d’assegurança de caució, i en este cas s’exigix interés legal en el fraccionament.

 –      En la resta de casos, s’aplica interés de demora a les fraccions.

Els interessos varien cada any, per a conéixer els de l’any en curs consulte en l’apartat “Tipus d’interés” de la pàgina condiciones de fraccionament en la nostra web o contactant amb Suma per qualsevol dels canals que té habilitats.