Suma gestiona el cobrament dels impostos i taxes locals, la major part a través de rebuts amb periodicitat anual.

Un rebut s’associa sempre a un pagament periòdic, que pot ser anual, semestral  o trimestral. La seua posada al cobrament s’anuncia i publicita de forma col·lectiva.

Impostos locals periòdics

Els impostos periòdics es paguen tots els anys mentres el motiu del pagament romanga. Per exemple:

  • mentres es continue disposant d’un vehicle donat d’alta
  • es tinga en propietat una vivenda
  • s’estiga beneficiant d’un servici com el d’arreplegada de residus
  • es desitge una reserva d’espai per a entrada de vehicles

Impostos municipals no periòdics

No obstant això, hi ha altres pagaments que no són periòdics ni es comuniquen de manera col·lectiva, sinó que es notifiquen de forma individual.

Només es paguen una vegada, quan apareix el motiu del pagament.

Per exemple, l’ICIO (Impost sobre construccions i instal·lacions )només es paga quan es sol·licita la realització de l’obra, no en els anys successius.

O la plusvàlua, que només es paga quan es realitza la venda de la vivenda.

A estos documents de pagament no periòdics se’ls denomina liquidacions.

Si necessites més informació o vols aclarir algun dubte, no dubtes a contactar-nos. Pots fer-ho en el Telèfon d’Atenció al Contribuent (965 292 000), a través de la nostra web, els nostres perfils en xarxes socials o qualsevol de les nostres oficines.