L’IBI és l’Impost sobre Béns immobles i és un dels tres impostos locals que un ajuntament està obligat posar al cobrament tots els anys. Els altres dos són l’IAE i el IVTM. L’IBI és el que més ingressos genera als municipis i d’ací la seua importància.

L’IBI és un impost municipal que grava la propietat (o usdefruit) dels anomenats béns immobles. Els béns immobles (o béns seents) són propietats que no poden moure’s del lloc en el qual estan, tals com terres, locals, habitatges, places de garatges, trasters; en general tots aquells que tinga una escriptura de propietat.

És un impost que es posa al cobrament tots els anys i en general en les mateixes dates. En el cas dels municipis que treballen amb Suma,  es posa al cobrament en el segon semestre.

Qui ha de pagar l’IBI

La llei indica que el subjecte passiu (l’obligat al pagament) és el que conste com a propietari el dia 1 de gener de l’any corresponent. Fins i tot si es produeix una compra-venda de la propietat en les primeres setmanes d’any, l’obligat al pagament del rebut d’IBI d’aqueix any és el propietari a data de l’1 de gener. Normalment en estos casos se sol arribar a un acord entre comprador i venedor per a solucionar esta qüestió.

El càlcul de l’impost és molt senzill: cal multiplicar el valor cadastral del bé per un percentatge anomenat “tipus impositiu” i que és aprovat per l’ajuntament.

Este percentatge no pot ser qualsevol, la llei limita al fet que estiga en un rang de valors, entre 0,4 i 1,1% per a IBI Urbano i 0,3 i 0,9% per a IBI rústic.

Per exemple, suposem que el valor cadastral del nostre habitatge és de 56.000 euros i el tipus impositiu al nostre ajuntament és 0,75. L’IBI que caldrà pagar serà de 56.000 x 0,75%, és a dir,  420 euros.

Cal indicar que aquest import pot ser modificat a la baixa en alguns casos generals (propietats en construcció, habitatges protegits durant els tres primers anys i alguns béns rústics) i també si l’ajuntament així ho aprova (organismes d’investigació i universitaris, famílies nombroses, cases amb  eficiència energètica, béns de característiques especials, entre altres)

I com es calcula el valor cadastral? Este tema el desenrollarem en un següent article del blog. De moment direm que el valor no el fixa l’ajuntament sinó que ho fa el Cadastre, que és l’organisme de l’Estat responsable del registre i valoració de tots o béns immobles.