Cada vegada estem més prop d’aconseguir una economia verda i sostenible. Els consumidors són una gran força impulsora en este canvi. Cada any són més els ajuntaments que incentiven, amb l’aprovació de beneficis fiscals en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica IVTM, al fet que els consumidors de vehicles establisquen entre les seues preferències de compra aquells vehicles que proporcionen un impacte en la reducció de la contaminació mediambiental.

En l’actualitat, pràcticament totes les marques de vehicles contemplen models amb menor impacte mediambiental, sent protagonistes els vehicles amb “0” emissions o escasses emissions de CO₂, amb motors elèctrics o híbrids, i tota una nova gamma de versions alternatives que intenta deixar arrere els motors de gasolina o dièsel.

Quina és la regulació fiscal estatal per a estos vehicles

La regulació estatal es desenrrotlla en el Reial decret 2822/1998, en el que s’establix la classificació dels vehicles pel seu potencial contaminant. Tot vehicle matriculat en el Registre de Vehicles serà classificat en relació al seu nivell d’emissions i combustible emprat, segons les categories vehicles 0 emissions, vehicles ECO, i vehicles categoria A, B o C.

D’altra banda el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el art.95.6 establix que les ordenances fiscals podran regular, sobre la quota de l’impost, diverses bonificacions:

a) Fins al 75 per cent en funció de la classe de carburant, en raó a la incidència de la combustió en el medi ambient.
b) Fins al 75 per cent en funció de les característiques dels motors dels vehicles i la seua incidència en el medi ambient.

Quin paper juguen els ajuntaments

Basat en esta norma, els ajuntaments han anat modificant els seus ordenances per a oferir bonificacions per als vehicles menys contaminants.

D’esta manera, des de la tributació municipal s’incentiva l’adquisició de vehicles menys contaminants, oferint interessants reduccions del IVTM. A més oferixen avantatges econòmics en la circulació i estacionament per als vehicles més “amigables” amb el medi ambient i respectuosos amb la ciutadania.

En la Província d’Alacant més de la mitat dels ajuntaments contemplen en els seus ordenances de IVTM bonificacions mediambientals. A nivell autonòmic també es contempla estos avantatges fiscals per a l’Impost especial sobre determinats mitjans de transport.

Quin impacte tenen estes mesures fiscals en l’usuari

Les xifres creixents de matriculacions a nivell nacional de vehicles elèctrics, de gas i híbrids per al primer trimestre 2021, van aconseguir el 23,42% i per a la Comunitat Valenciana de 23,59%, on es poden extrapolara aqueixes dades per a la Província d’Alacant.

No obstant això, la principal trava respecte a l’adquisició d’un vehicle elèctric continua sent el seu elevat cost, unit a l’insuficient avanç en desplegament d’infraestructures de recàrrega dut a terme fins ara a Espanya. És necessari que el Govern aposte per significatives mesures de subvenció i deduccions fiscals alhora que inversions rellevants en la electrificació del transport.

En el web de Suma pot consultar les ordenances municipals del seu ajuntament i verificar els avantatges que suposa l’ús de vehicles menys contaminants.