L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ( IVTM), conegut popularment com a impost de vehicles, és un dels tres impostos locals que un ajuntament està obligat posar al cobrament tots els anys, junt amb l’IBI i el IAE.

És un impost municipal que grava la titularitat dels vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques, siga quina siga la seua classe i categoria. Es considera que un vehicle és apte si ha sigut matriculat en els registres públics i no està donat de baixa.

Quan es paga l’impost de vehicles?

Este impost municipal es posa al cobrament tots els anys. En el cas de la província d’Alacant, en els municipis que han delegat en Suma la gestió i la recaptació d’este tribut, l’IVTM es posa al cobrament durant el primer semestre de l’any.

La llei indica que l’obligat al pagament d’este impost és la persona que conste com titular en el permís de circulació el dia 1 de gener de l’any corresponent.

Si el teu ajuntament té delegada en Suma la gestió de l’impost de vehicles, et recordem que pots domiciliar el pagament o que pots pagar còmodament amb targeta de crèdit en les nostres oficines, per telèfon (965 292 000) o directament a través de la nostra pàgina web www.suma.es.

Primera adquisició i baixa de vehicles

En el cas de primera adquisició dels vehicles, la data en què comença a tributar serà la de l’adquisició del vehicle, per la qual cosa en este cas i per a l’any de la compra del vehicle només es pagaran els trimestres en què el vehicle haja estat donat d’alta.

En el cas de baixes de vehicles, la quantitat a pagar per l’impost també es calcularà per trimestres (prorrateig del deute).

Com es calcula l’impost de vehicles?

El càlcul de l’impost es realitza en funció del tipus de vehicle: turisme, autobús, camió, tractor, remolc o motocicleta. Els turismes i tractors paguen en funció de la potència, els autobusos en funció del nombre de places, els camions i remolcs per la seua càrrega útil i les motocicletes per la seua cilindrada.

La llei que regula els impostos municipals permet que s’apliquen una sèrie de bonificacions i descomptes en l’import a pagar, per exemple per a persones amb mobilitat reduïda, transport de ferits, utilització de combustibles no contaminants o elèctrics, per a vehicles històrics, etc.

Per a comprovar les tarifes i les bonificacions i descomptes, pots consultar l’ordenança fiscal del municipi on estiga matriculat el seu vehicle.

Si tens qualsevol dubte referent a l’impost de vehicles o qualsevol altre tribut municipal no deixes de consultar-nos en el nostre Telèfon d’Atenció al Contribuent: 965 292 000, de dilluns a divendres de 8 a 21 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores.