La resposta és sí i en este post anem intentar aclarir com es pot saber d’una forma senzilla.

El valor cadastral és un valor administratiu determinat objectivament per a cada bé immoble a partir de les dades que existeixen en el cadastre immobiliari i que està integrat pel valor cadastral del sòl i el valor cadastral de les construccions, segons consta en l’art. 22 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (TRLCI).

Els valors cadastrals són actualitzats cada any amb uns coeficients que són establits i aprovats per les lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, sent diferents per als grups de municipis que s’establisquen, per a cada grup d’immobles o poden vindre establits en funció de l’any d’entrada en vigor de la Ponència de Valors aplicada per a aqueix municipi.

El càlcul és per tant molt senzill a partir del valor cadastral conegut de l’any anterior, n’hi ha prou amb aplicar-lo (multiplicar-lo) i s’obté el nou valor, que en teoria s’aproxima al 50% valor de mercat del bé immoble. Dits coeficients es poden consultar també en el Portal de la Direcció General del Cadastre.

A vegades no tots els municipis tenen aprovat coeficient d’actualització. Per exemple, a la província d’Alacant, per a l’any 2020, només existeix coeficient aprovat per als municipis que es relacionen en la taula inferior depenent el coeficient de l’any en què s’haja aprovat la Ponència de Valors.

Taula 1. ORDRE HAC/1257/2019 – Relació municipis de la província d’Alacant els valors cadastrals de la qual s’actualitzaran en funció de l’any d’entrada en vigor de la Ponència de Valors.

Si el municipi no apareix, significa que el valor cadastral es manté respecte a l’any anterior, sempre que no s’haja modificat el valor cadastral per algun recurs o alteració cadastral declarada.

Taula 2. Reial decret llei 18/2019-Coeficients d’actualització per a l’any 2020

Cal indicar que en 2020 hi ha algunes excepcions a esta regla ja que en alguns municipis (Elda, Ondara, Pego, San Miguel de Salinas i La Vall de Gallinera) es continua aplicant la reducció de la Base Imposable regulada en els articles 66 a 70 de la LRHL.

Il·lustrem això amb un parell d’exemples. Per al municipi d’Alacant, ja que no apareix en la taula, el valor cadastral de 2020 serà el mateix que en 2019.

Per al cas de Beniarbeig, veiem en la Taula 1 que l’any de la ponència és 2001,  i en la Taula 2 veiem que el seu coeficient  d’actualització seria de 1,03. És a dir, un valor cadastral en 2019 de 60.000 euros, per a 2020 es convertiria en 60.000 x 1,03 = 61.800 euros.

Per a més detall sobre el càlcul es pot consultar la web del cadastre a dalt indicada o bé acudir a un punt d’informació cadastral de Suma.