Una de les preguntes freqüents que rebem en Suma és saber si els imports de les beques poden embargar-se per un deute tributari. Ho expliquem en este post.

La resposta la trobem en la Llei orgànica 8/2013, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) en la seua Disposició Addicional Trentena Quarta. En el seu segon epígraf estableix: “Les beques i ajudes a l’estudi que es concedisquen per a cursar estudis universitaris i no universitaris amb validesa acadèmica oficial seran inembargables en tots els casos”.

Per tant la resposta és NO, però cal tindre en compte alguns aspectes sobre esta qüestió.

L’import associat a estes beques es rep habitualment per mig de l’ingrés en un compte bancari. A vegades succeeix que dit ingrés no s’identifica correctament com a “ajuda”, que té caràcter de “inembargable”. En conseqüència, el procediment segueix avant i es produeix l’embargament del compte.

És important assenyalar que quan això ocorre ha de ser el propi beneficiari de l’ajuda qui haja de sol·licitar l’alçament de l’embargament, és a dir que es deixe sense efecte, acreditant que l’import embargat prové d’una beca.

En conclusió, la legislació que específicament regula les qüestions que afecten les beques, prima davant la Llei d’Enjudiciament Civil en este punt i per tant protegeix al becat, declarant inembargables en tot cas estes ajudes.

Serà a càrrec d’afectat per l’embargament, l’acreditar que la mateixa va destinada a estudis “amb validesa acadèmica oficial”.

Per a qualsevol dubte sobre esta qüestió pose’s en contacte amb Suma per qualsevol dels canals que té habilitats.