Tens dubtes sobre les bonificacions de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de les que podries beneficiar-te per a reduir la quota del teu rebut? En este post t’expliquem tot el que necessites saber sobre les bonificacions de l’IBI i els requisits que s’han de complir.

En primer lloc, és important destacar que una condició essencial per a poder disfrutar de les bonificacions és que estiguen arreplegades en la Llei.  Per exemple, les condicions de pensionista o de minusvalidesa no donen dret a cap bonificació per no estar arreplegades en la Llei.

Tipus de bonificacions de l’IBI

Podem dividir les bonificacions en dos tipus:

  • Bonificacions obligatòries
  • Bonificacions potestatives.

Les bonificacions obligatòries son aplicades per tots els ajuntaments, encara que això no vol dir que el contribuent no haja de realitzar expressament la seua sol·licitud. La seua concessió depén de que es complisquen uns requisits.

  • Bonificació d’entre un 50 i un 90% de la quota de l’IBI sempre que se sol·licite abans de l’inici de les obres de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària (durant un màxim de 3 períodes impositius).
  • Bonificació d’un 50% de la quota de l’IBI durant els tres primers períodes impositius per a les vivendes de Vivendes de Protecció Oficial (VPO) o equiparables.
  • Bonificació d’un 95% de la quota de l’IBI per als béns rústics de les cooperatives agràries.

Les bonificacions potestatives, per la seua banda, són opcionals per als ajuntaments i han d’estar obligatòriament regulades en l’ordenança fiscal municipal dins dels límits marcats per la Llei d’Hisendes Locals.

  • Bonificació per a famílies nombroses de fins a un 90% de la quota.
  • Bonificació de fins a un 50 % de la quota per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.
  • Bonificació de fins a un 95% a favor d’immobles en què s’exercisquen activitats econòmiques que siguen declarades d’especial interés o utilitat municipal.
  • Bonificació de fins a un 50% per a VPO una vegada transcorregut el termini de 3 anys obligatori.
  • Bonificació d’un 90% per a béns immobles de característiques especials.

Si vols conéixer quals són les bonificacions de l’IBI aprovades en el teu municipi y quins són els requisits per a poder sol·licitar-les, pots consultar les ordenances del teu Ajuntament en la secció de Informació Municipal de la nostra pàgina web.