Compraràs o vendre una vivenda i tens dubtes sobre qui ha de fer-se càrrec del pagament del rebut de l’IBI? En este post t’ho aclarim.

La resposta a qui ha de pagar l’IBI és senzilla: haurà de pagar-ho en la seua totalitat qui ostente la condició de subjecte passiu de l’IBI en el moment de la meritació de l’impost, açò és, a 1 de gener de l’any en què es produïx la venda.

Per exemple, si el 3 de gener de 2021 el subjecte  A; ven un pis al subjecte B , haurà de pagar el rebut íntegre de l’IBI del 2021 el venedor, açò és el subjecte A.

Segons la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el subjecte passiu és la persona que té algun d’estos drets sobre un immoble:

  • Concessió administrativa
  • Dret de superfície
  • Dret d’usdefruit
  • Dret de propietat

Què passa si diverses persones tenen dret sobre l’immoble?

En determinats casos, quan hi ha diverses persones amb estos drets sobre un mateix immoble, la llei obliga a seguir este orde de prioritat, per a determinar qui, d’entre tots els possibles candidats, ha de ser el subjecte passiu de l’impost.

Així, per a saber qui ha de pagar l’IBI quan sobre una vivenda, segons escriptura pública, hi ha una persona que té reconegut un dret d’usdefruit i una altra un dret de propietat, aplicant esta regla de prioritat, serà subjecte passiu aquella persona que tinga el dret d’usdefruit, i en cap cas qui tinga reconegut el dret de propietat en l’escriptura.

Però si es dóna el cas que diverses persones tenen el mateix dret sobre un bé immoble, per exemple dret de propietat, totes estes persones seran candidates a subjecte passiu.

En estos casos, la Llei General Tributària permet que (si es donen les circumstàncies previstes en la norma legal) se sol·licite la divisió de la quota, de manera que cada persona es convertix en subjecte passiu del rebut en el percentatge que ostente segons escriptura.

Per exemple, dos copropietaris que tinguen cada un el 50% podran dividir i pagar la quota de l’IBI al 50% cada u.