SumAcademy

Quins tràmits en obert es poden fer en la web de Suma

Quins tràmits en obert es poden fer en la web de Suma

Suma ofereix servicis en la seua xarxa d’oficines, a través del seu centre d’atenció telefònica i a través de la seua pàgina web suma.es. La seu electrònica de Suma permet en l’actualitat realitzar tot tipus de tràmits des de qualsevol tipus de...
Com ajornar el pagament dels impostos en Suma

Com ajornar el pagament dels impostos en Suma

El període voluntari de pagament és aquell moment de l’any en què el contribuent té la possibilitat de pagar els seus rebuts dins de termini a través de qualsevol de les formes establides, en la web de Suma, en les oficines de Suma o en les entitats bancàries...
Conceptes Bàsics de l’Impost sobre Vehicles

Conceptes Bàsics de l’Impost sobre Vehicles

Suma gestiona l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica o IVTM, de tots els ajuntaments de la província que han delegat la seua gestió en l’organisme. En este vídeo es recorren els conceptes bàsics de l’impost, els seus elements de càlcul, els...
Com es pot pagar un rebut en Suma

Com es pot pagar un rebut en Suma

Suma gestiona el cobrament dels impostos i taxes locals dels municipis de la província d’Alacant. Per a això estableix dos moments l’any, denominats primer i segon període voluntari de pagament. En cadascun de dits períodes es posen al cobrament els rebuts...
Com funciona el procediment executiu?

Com funciona el procediment executiu?

Suma té com a prioritat facilitar el pagament dels seus impostos i taxes per diversos mitjans, a través d’Internet, per telèfon o en les oficines de Suma. Si en acabar el període de cobrament el rebut ha quedat pendent de pagament, Suma contacta amb el deutor...
En què consisteix la notificació electrònica

En què consisteix la notificació electrònica

La notificació administrativa és la forma que té l’Administració de comunicar un acte administratiu o una resolució a un ciutadà. En este vídeo s’explica en què consisteix i com es realitza en el món electrònic, l’ús del qual és obligatori per a...
Què has de saber sobre les sancions de trànsit

Què has de saber sobre les sancions de trànsit

Suma gestiona el cobrament de les sancions de trànsit en alguns municipis de la província d’Alacant. En este vídeo es recorren els conceptes bàsics i es detallen els elements essencials d’un butlletí de denúncia, de la seua notificació i els seus...
Servicis municipals i impostos locals

Servicis municipals i impostos locals

La missió de Suma, com a organisme de la Diputació d’Alacant, és gestionar els impostos locals que els municipis de la província li deleguen. Amb estes impostos i taxes es generen ingressos per als ajuntaments, que així disposen de recursos econòmics per a...
Què ofereixen els punts d’informació cadastral en Suma

Què ofereixen els punts d’informació cadastral en Suma

Els punts d’informació cadastral PIC són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre on els ciutadans poden accedir a la seua informació cadastral. Suma disposa de dits punts en tota la seua xarxa d’oficines permanents d’atenció al...
Com llegir un rebut de la taxa de guals

Com llegir un rebut de la taxa de guals

La taxa de guals es paga a l’ajuntament per a costejar la utilització de forma particular o privativa un espai de la via pública, ja siga per a poder accedir al garatge d’un edifici, per a disposar d’un espai de càrrega i descàrrega o per a...
Com llegir un rebut de la taxa de fems

Com llegir un rebut de la taxa de fems

La taxa de residus sòlids té la finalitat de costejar el servici de recollida del fem, tractament i, si escau, gestió d’ecoparcs i transferència, una funció essencial per a la seguretat i salubritat dels municipis. Suma té delegades per part de la gran majoria...
Com domiciliar un rebut de Suma per Internet

Com domiciliar un rebut de Suma per Internet

Suma posa a la disposició dels contribuents diferents mitjans de pagament per als seus rebuts. Un dels més còmodes i eficients és la domiciliació. És la forma més senzilla d’evitar que als contribuents se’ls passe el termini, incorrent en...
Quina informació ha de tindre un rebut anual

Quina informació ha de tindre un rebut anual

Suma gestiona el cobrament dels impostos i taxes locals, sent la major part d’elles a través de rebuts amb periodicitat anual que es posen al cobrament en els períodes voluntaris. En este tutorial veurem amb detall què és un rebut i en què es diferencia...
Què són les sancions administratives

Què són les sancions administratives

Les sancions administratives són Infraccions a normatives municipals comeses en el municipi que no estiguen expressament atribuïdes a una altra Administració. Es poden sancionar conductes tan diverses com llançar un paper al sòl, faltar al respecte als agents...
Què és l’Impost sobre Béns immobles (IBI)

Què és l’Impost sobre Béns immobles (IBI)

L’IBI és un dels tres impostos locals que un ajuntament està obligat a posar al cobrament tots els anys. És l’impost que més ingressos municipals genera. Aquest vídeo tutorial és una senzilla introducció a l’impost, per a explicar què és exactament i...
Com pagar els seus impostos municipals en la web de Suma

Com pagar els seus impostos municipals en la web de Suma

Suma oferix gran varietat de formes de pagament, per domiciliació, per telèfon, en entitats bancàries i també en les seues oficines. Este tutorial li mostra com es pot pagar el rebut amb targeta en la web de Suma.