Les sancions administratives són Infraccions a normatives municipals comeses en el municipi que no estiguen expressament atribuïdes a una altra Administració. Es poden sancionar conductes tan diverses com llançar un paper al sòl, faltar al respecte als agents d’autoritat, tindre gossos potencialment perillosos sense llicència o passejar-los sense les mesures de seguretat necessàries.

En este vídeo conega alguns conceptes bàsics, els elements essencials del procediment sancionador, la notificació i els seus efectes.