La taxa de guals és una taxa molt coneguda per tots, però sabem per què es genera, com es calcula i qui ha de pagar-la?

Recordem que les taxes municipals, a diferència dels impostos, estan relacionades amb la prestació d’un servici concret (com la taxa de fems) o bé amb l’ús d’una espai públic. La taxa de guals o taxa per la “entrada de vehicles”, es paga pel fet d’utilitzar de forma particular o privativa, un espai de la via pública. En particular és eixe tros de vorera que el vehicle ha de travessar per a poder aparcar el en el garatge d’un edifici. També es dóna en el cas de disposar d’un aparcament exclusiu, parada de vehicles o bé una zona de càrrega i descàrrega en la via pública.

L’obligat al pagament, contribuent, és la persona física o jurídica que resulta beneficiada del servici. En el cas de la utilització privativa del domini públic per l’entrada de vehicles a través de les voreres, tindran la condició de substitut del contribuent els propietaris de dites immobles, que podran repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Com es regula esta taxa

L’ajuntament ha de regular en una ordenança fiscal els requisits i tarifes que s’apliquen en cada cas. També pot regular bonificacions per a algunes situacions.

La quota a pagar sol diferir d’un municipi a un altre, tant en la seua descripció com en els elements que intervenen. Normalment l’import depén de la categoria de la via, nombre de places d’aparcament, nombre de vehicles o metres lineals de la zona reservada.

Suma té delegades les competències de cobrament i gestió de la taxa de guals de molts ajuntaments de la província, per tant s’encarrega cada any de posar al cobrament els corresponents rebuts. En el cas de Suma es posa al cobrament en el primer període voluntari de pagament.

Què ha de contindre un rebut de guals

  • Objecte tributari, coincident amb l’adreça de la finca en què es troba l’aparcament.
  • Elements del càlcul: metres lineals, número de plaça, etc
  • Bonificació aplicable si és el cas
  • Quota resultant

Les zones de gual es marquen amb les característiques plaques per a avisar de que l’espai reservat ha de respectar-se. El pagament de la taxa permet que la policia local puga desallotjar un vehicle que haja ocupat l’espai sense autorització.

El càlcul pot variar d’un municipi a un altre i pel que hi ha acudir a les ordenances municipals, que solen estar disponibles en els web municipals. Suma també té en el seu web una informació molt completa de totes les ordenances dels municipis de la Província d’Alacant.