Què passa si acceptem una herència i el mort tenia deutes tributaris? Dit deute també s’hereta? Com es pot gestionar? En este article aclarim tots els teus dubtes.

Les herències en general poden acceptar-se de forma pura i simple, poden acceptar-se a benefici d’inventari o es pot renunciar a elles.

Si es decideix optar per la primera opció, la acceptació pura i simple implica que l’hereu no sols rebrà els béns integrants de l’herència, sinó que també respondrà personalment dels deutes tributaris de l’herència amb els seus propis béns.

Quines obligacions té l’hereu?

L’hereu assumix, per tant, la figura tributària del successor de persona física, a qui l’Administració podrà requerir-li el pagament dels deutes tributaris del difunt.

Estos deutes s’exigirien en la mateixa situació que estaven quan va morir la persona (en període voluntari, o en període executiu segons estigueren a la data de l’òbit) basant-se en els articles 35.2.J) i 39 de la LGT i els articles 177 de la LGT i 127 del RGR.

Per a evitar que el deute tributari existent quede sense cobrar després de la defunció de la persona que l’havia contret, el legislador possibilita a l’Administració Tributària tramitar procediments que faculten per a cobrar a l’hereu o hereus els deutes contretes pel difunt i que es troben pendents de pagament.

A l’objecte del compliment de les mateixes, en qualsevol moment com a hereu es pot sol·licitar davant Suma Gestió Tributària informació sobre l’estat del deute del difyunt i podràs rebre un informe del deute pendent de pagament i de l’estat de la mateixa.