En l’espai urbà conviuen cada vegada més mitjans de transport. Entre ells, els   vehicles de mobilitat personal (VMP), com ara patinets elèctrics i semblants, han arribat per a quedar-se en les ciutats perquè s’adapten a les necessitats de distints perfils d’usuari i són una alternativa perfecta per a evitar retencions i problemes d’estacionament, i contribuïxen a preservar el medi ambient.

Esta nova modalitat de desplaçament està generant problemes amb la resta d’usuaris de les vies urbanes, la qual cosa feia necessari una regulació per a determinar què es pot considerar VMP, la documentació exigible per al seu ús, per on poden circular, així com altres aspectes sobre la seua utilització.

Què és un  VMP?

És un vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics, que proporcionen al vehicle una velocitat màxima compresa entre 6 i 25 km/h, i que només poden estar equipats amb un seient o selló si estan dotats de sistema d’auto equilibrat. Per a conéixer més detalls de la seua regulació pot visitar este enllaç. (R.D 970/2020, de 10 de novembre, pel qual es modifiquen el Reglament General de Circulació i el Reglament General de Vehicles, en matèria de mesures urbanes de trànsit, que va entrar en vigor el 2 de gener de 2021).

Convé recordar que no tenen la consideració de VMP els vehicles que proporcionen una velocitat fora dels límits indicats així com els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

Quina documentació es necessita per al seu ús?

  • Certificat de circulació que acredite la seua identificació i garantisca el compliment dels requisits tècnics exigibles per la normativa nacional i internacional  arreplegats en el manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal.
  • La normativa estatal no exigix assegurança obligatòria, si bé pot requerir-se per ordenança municipal.
  • No precisen permís de conducció.

Per on poden circular?

Com a norma general, només poden circular per la calçada de les vies urbanes, amb les limitacions que es puguen establir per Ordenança Municipal. No obstant això, també podran circular per carrils bici, pistes i sendes pedalejables si així ho permet la respectiva ordenança.

La normativa estatal prohibix la seua circulació per voreres i la resta de zones de vianants, així com per travessies, vies interurbanes, autopistes i autovies que transcorren dins de poblat, i per túnels urbans.

Altres aspectes relatius a la seua utilització

Amb caràcter general, als conductors dels VMP se’ls apliquen totes les obligacions i prohibicions que la legislació de trànsit establix per als conductors de qualsevol altre vehicle, com:

  • Sotmetre’s a les proves de detecció de taxes d’alcohol i presència de drogues.
  • No poden portar auriculars ni fer ús del mòbil.
  • Respectar el règim de parada i estacionament.
  • Obeir els senyals de la circulació …

La normativa estatal no establix l’obligatorietat d’usar el casc ni dispositius reflectors, ni tampoc establix una edat mínima per a la seua conducció. Tots estos aspectes poden regular-se per Ordenança Municipal, si bé la DGT ja ha avançat que en un futur pròxim seran regulats amb una nova normativa.

Suma pot tindre delegada la gestió de les sancions de trànsit en el seu municipi, per la qual cosa és possible que vosté reba una comunicació de Suma relativa una infracció que es derive  de l’ús d’estos nous mitjans de locomoció urbana.