Quan es té un deute tributari de diversos rebuts, el contribuent pot aportar quantitats parcials que, encara que no salden  el deute complet, minoren l’import total. La pregunta és: en quina orde s’apliquen estos ingressos a compte? Al rebut de major import? Al més antic? Este post ho va aclarir.

Comencem recordant que quan els deutes estan en període executiu el recàrrec pot ser del 5%, 10% o 20% depenent de diversos factors (veure post explicatiu ací). El tractament dels ingressos parcials és també diferent en cada cas, segons marca la llei:

  1. Si els deutes estan amb el recàrrec del 5% o 10%, el contribuent pot decidir a quin dels rebuts o liquidacions destina l’ingrés parcial.
  2. Si els deutes estan amb el recàrrec del 20%, l’ingrés a compte es destina:
  • En primer lloc, a les costes que s’hagen generat en l’expedient de constrenyiment.
  • A continuació, per la part restant, als rebuts o liquidacions pendents en l’expedient de constrenyiment, per orde de major a menor antiguitat, és a dir es cobren abans les de major antiguitat.

L’antiguitat es determinarà en funció de quan va finalitzar el període voluntari de pagament. Per exemple, una liquidació d’IVTM el període voluntari de la qual va finalitzar al maig de 2018 serà més “antiga” als efectes d’aplicar un ingrés parcial que una liquidació d’IBI el període voluntari de la qual va finalitzar a l’octubre de 2018.

Suma oferix facilitats de pagament tant per al període voluntari com per a deutes en executiva. Més informació en www.suma.es o en el servici d’atenció al contribuent 965 292 000.