Per a la tramitació de la sol·licitud de fraccionaments/ajornaments es requerix la domiciliació bancària en un compte bancari de titularitat del contribuent. Si és la primera ocasió en què es designa el compte per a un fraccionament, s’exigix a més, per motius obvis, el document acreditatiu de la titularitat del dit compte. La pregunta que sorgix és es pot domiciliar en un compte amb titularitat distinta? Se l’expliquem en este post.

La norma establix que es podrà admetre el càrrec en compte d’un tercer diferent del subjecte passiu, en els casos següents:

  • Hereu de l’obligat tributari.
  • Tutors de menors d’edat.
  • Administrador de la mercantil que és obligat tributari.
  • Cotitular de l’immoble que genera l’IBI que es vol ajornar/fraccionar.
  • Substitut del subjecte passiu, en la taxa de residus sòlids urbans o en l’impost d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  • Persona jurídica de la qual el deutor és màxim accionista

En estos casos cal aportar, degudament firmat, el document “Atorgament d’autorització” que es pot obtindre en Descàrrega d’impresos en la web de Suma. És important assenyalar que estos són els únics casos en els quals s’admet que el compte de càrrec siga de titularitat diferent al subjecte passiu o contribuent.

Per a més informació, contacte amb Suma per qualsevol dels canals disponibles.