Tindre un gos ens pot omplir d’alegries però també implica una sèrie d’obligacions l’incompliment dels quals comporta sancions administratives amb efectes econòmics que poden ser importants. Suma gestiona el cobrament d’este tipus de sancions, per la qual cosa la lectura d’este post pot ser d’interés per als amants d’estes mascotes.

Quines normes s’apliquen a la tinença d’animals

Les obligacions més significatives de tindre un gos són:

 • Identificar-lodebidamente i censar-lo en l’Ajuntament o registres obligatoris
 • Vacunar-locontra la ràbia i desparasitar-lo almenys una vegada a l’any.
 • Portar-lo lligaten la via pública, excepte en llocs específics per a ells.
 • Arreplegar els seus excrementsi depositar-los en bossa en les papereres.

En el cas de tractar-se de un gos potencialment perillós, a més deu:

 • Anar proveït de boçcorretja no extensible i que mesure menys de 2 metres.
 • Disposar d’una llicènciaper a la tinença d’este tipus d’animals.
 • Inscripció en el registremunicipal d’animals potencialment perillosos.
 • Assegurançade responsabilitat civil per a cobrir lesions corporals i danys a tercers.
 • Test de Sociabilitat (en alguns Ajuntaments)

Quines sancions comporta l’incompliment de les normes

Les més importants són:

Infraccions molt greus sancionadas amb multa de 6010,13 a 18.030,36 €.

 • Maltractar o agredir física o psíquicament als animals.

Infraccions greus  sancionades amb multa des de 601,02 a 6.010,12 €.

 • La no vacunació o la no realització de tractaments obligatoris als animals de companyia.
 • L’incompliment de l’obligació d’identificar als animals no considerats potencialment perillosos.

Infraccions lleus sancionades amb multa des de  30,05 a 601,01 €

 • La possessió de gossos no censats.
 • No disposar o tindre incompletes les cartilles de vacunació o tractament obligatòries.

I per a los gossos potencialment perillosos?

Infraccions molt greus sancionades amb multa de 404,06 a 15.025,30 €.

 • No disposar de llicència per a eixos animals
 • L’abandó d’un animal potencialment perillós.

Infraccions graus sancionades amb multa de 300,51 a 2.404,05 €.

 • Deixar solt l’animal o no haver adoptat les mesures per a evitar la seua escapada o pèrdua.
 • No identificar l’animal considerat potencialment perillós.
 • Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense boç i no subjecte amb cadena.

A més cada ajuntament regula en el seu ordenança les infraccions lleus sobre:

 • Deposicions fecals en espais públics o pixar en fatxades.
 • No prendre mesures per a evitar les molèsties freqüents al veïnat produïdes per l’animal.
 • El trànsit d’animals per vies públiques o zones verdes sense la corresponent identificació o sense corretja etc.