Suma Gestió Tributària establix dos moments de pagament l’any per als rebuts anuals dels impostos i taxes municipals, que es denominen primer i segon període voluntari de pagament.

El terme de “periodo voluntario” no es referix que el seu pagament siga opcional, ja que el pagament dels impostos en qualsevol cas és obligatori, sinó que el contribuent tria realitzar el pagament dins del termini establit.

Impostos i taxes que Suma Gestió Tributària posa al cobrament entre el 25 de juliol i el 4 d’octubre

En el segon període de pagament, que enguany 2019 va des del 25 de juliol i el 4 d’octubre, Suma posa al cobrament els impostos següents:

  • Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana i Rústica
  • Impost sobre Activitats Econòmiques
  • Algunes taxes municipals

Impost sobre Béns immobles (IBI)

L’IBI és un dels tres impostos locals que els ajuntaments estan obligats a posar al cobrament tots els anys. Els altres dos són el IAE (activitats econòmiques) i l’IVTM (vehicles) . L’IBI és el que més ingressos genera als municipis i d’ací la seua importància.

L’IBI grava la propietat (o usdefruit) dels cridats béns immobles.

Els béns immobles (o béns arrels) són propietats que no poden moure’s del lloc en què estan, com ara terres, locals, vivendes, places de garatges, trasters; en general tots aquells que tinga una escriptura de propietat.

L’impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

El IAE obeïx al fet de realitzar una activitat econòmica i estan obligades a declarar i pagar les persones jurídiques la xifra de negoci de les quals haja superat el milió d’euros en l’última declaració de l’impost sobre societats.

L’import del rebut depén del municipi, del tipus d’activitat i de la dimensió de l’empresa, ja que en este càlcul intervenen elements com la superfície dels locals, la potència elèctrica instal·lada, el nombre de vehicles, màquines, etc.

Taxes municipals

La diferència fonamental entre els impostos i les taxes, és que les taxes van destinades a finançar un servici o ús concret prestat per l’administració pública. Un exemple és la taxa de guals, que Suma posa al cobrament en el primer període, i que es paga per usar de forma privativa un espai públic per a l’eixida de vehicles.

En el segon període de l’any se solen cobrar aquelles taxes que tenen rebuts semestrals o trimestrals, com la taxa d’arreplegada de residus sòlids urbans o la de subministrament d’aigua potable. Els requisits i tarifes aplicades en cada cas es regulen en les ordenances municipals de cada ajuntament.