Quan per qualsevol motiu paguem el rebut d’un impost o taxa municipal fora del període establit, cal sumar a l’import l’anomenat  “recàrrec”. Però, sempre es paga el mateix?, cal pagar-lo necessàriament? Es pot recórrer?

En este post anem a explicar-ho tot el que es referix als recàrrecs per a aclarir-te tots els dubtes.

Els tributs tenen un termini de pagament fixat per la llei. En el cas dels impostos que es paguen per rebuts, hi ha dos mesos de període de pagament en voluntària (dins de termini). Finalitzat eixe termini, apareixen els recàrrecs.

Només per un dia de retard? Sí, just l’endemà de la finalització del període de pagament voluntari.

Eixe mateix dia comença, d’acord amb la llei, el període executiu de cobrament.

En quant s’incrementa l’import del rebut?

Depén del temps transcorregut des que haja finalitzat el període de pagament voluntari (dins de termini).

  • Si paguem en els dies immediatament posteriors a l’últim dia de pagament voluntari, però abans de que ens notifiquen el deute, el nostre rebut s’incrementa en un 5%
  • Si no hem pagat amb el 5%, i ens envien la notificació que ens comunica que el deute ja està en executiva, tenim un termini per a pagar-lo amb el 10%.
  • En cas de no atendre al pagament en eixe termini, el recàrrec passa a ser del 20%y a més es comencen a cobrar interessos de demora i altres costes.

Podem recórrer si no estem d’acord amb el recàrrec?

Per descomptat. Tenim el termini d’un mes des que ens notifiquen la provisió de constrenyiment (comunicació que el deute ja està en executiva) per a presentar recursos.

Les causes per les quals es pot recórrer  per a sol·licitar l’anul·lació  del recàrrec entre altres, són les següents:

  • Perquè el rebut estiga ja pagat i per algun motiu l’administració ho desconeixia. En eixe cas n’hi ha prou amb aportar la prova del pagament realitzat amb anterioritat.
  • Per tindre sol·licitat un fraccionament o ajornament de pagament i per algun motiu no s’ha tingut en compte.
  • Perquè el deute s’haja anul·lat per algun acord administratiu.

Suma posa a l’abast dels ciutadans nombroses fórmules per a evitar pagar amb recàrrecs, com són les domiciliacions, el pla de pagament personalitzat, la recepció telemàtica… Vols saber més?  Informa’t en www.suma.es