El consum d’alcohol en la via pública, conegut com a “botelló”, a més de constituir un autèntic problema de salut pública i sovint de convivència, pot comportar sancions administratives. Conega en este post com es regulen dites sancions, quins imports tenen les multes i qui és responsable del seu pagament.

Quines normes s’apliquen al consum d’alcohol en la via pública?

La normativa aplicable es desenrotlla a tres nivells, estatal, autonòmic i municipal, cada u amb uns objectius diferents.

La llei estatal és la Llei orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana i tipifica com a infracció “El consum de begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports públics quan pertorbe greument la tranquil·litat ciutadana”. Per la seua part la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana establix que “No es permetrà el consum de begudes alcohòliques en la via pública, excepte terrasses i vetlladors autoritzats”, però indica que les ordenances municipals podran autoritzar la venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques en determinats llocs de la via pública o en determinats dies de festes patronals, locals o festius concrets o excepcionalment amb motiu d’algun esdeveniment autoritzat”.

És a dir, d’estes normatives es desprén que quan el consum no comporta una pertorbació greu de la seguretat ciutadana la competència és municipal. No obstant això la competència de la sanció és estatal quan el consum sí que produïx pertorbacions greus, per exemple, que causen lesions a persones, produïsquen danys materials, talls o obstaculitzen l’accés a les vies públiques.

Quines sancions comporta l’incompliment de les normes?

A nivell municipal, la sanció és principalment el consumidor, la Infracció lleu del qual, pot comportar fins a 15.000 euros de multa, encara que a la Província d’Alacant la majoria de municipis la sanció està entre 150 a 300 euros de multa. Cas distint és la sanció a qui dispensa la beguda (llocs no autoritzats, venda a menors, etc.) les multes de la qual són més quantioses i inclús pot tindre conseqüències penals. Dites sancions es poden pagar amb reducció del 20%, per reconeixement de la responsabilitat i un altre 20% de reducció per pagament voluntari de la sanció, sent ambdós acumulables e modificables per l’ordenança municipal.

A nivell estatal, el “consum de begudes alcohòliques en llocs públics quan pertorbe greument la tranquil·litat ciutadana”, pot comportar sancions amb multes de 100 a 600 euros. També es contempla la possibilitat de reducció del 50% durant els 15 dies següents a la notificació de l’inici del procediment.

I qui són els responsables de les sancions?

  • La responsabilitat per les infraccions comeses recaurà directament en l’autor dels fets.
  • Els menors de catorze anys estan exempts de responsabilitat.
  • Els pares/tutors i guardadors legals d’un infractor menor de 18 anys, respondran solidàriament amb ell, dels danys i perjudicis ocasionats, i a més del pagament de la sanció quan es tracte d’infraccions per consum d’alcohol que no comporte una pertorbació greu de la seguretat ciutadana, açó és, de competència local.

Suma gestiona el cobrament de les sancions de caràcter municipal i són nombrosos els municipis de la província els que han delegat la seua gestió de cobrament a l’organisme tributari.