La resposta és que sí. Un nou propietari pot arribar a ser l’obligat al pagament d’un IBI corresponent a anys anteriors al de la compra. És el que tècnicament s’anomena “afecció de béns” i està regulat en Llei d’Hisendes Locals i en la Llei General Tributària.

En el fons és una derivació de la responsabilitat per a assegurar que els deutes tributaris de l’IBI no desapareixen pel fet de que la propietat és transferida.

En quins casos pot ocórrer?

Si un deute d’IBI que tenia el venedor no pot ser afrontada per insolvència del mateix, Suma està obligada per llei a traslladar el deute a l’actual propietari de l’immoble. El deute és trasllada sense recàrrecs, en període voluntari, però el nou obligat al pagament passa a ser a tots els efectes el propietari en eixe moment.

Té el comprador algun mecanisme per a conéixer si açò pot ocórrer?

La resposta és també positiva.

Suma facilita als Notaris la possibilitat d’obtindre un informe en línia sobre els deutes pendents per IBI de l’immoble a transmetre. Esta senzilla comprovació té com a objectiu advertir si és el cas al comprador la seua responsabilitat per “afecció de béns” respecte al pagament dels deutes pel dit impost.

Gràcies a un conveni subscrit per Suma amb el Col·legi de Notaris, és una pràctica habitual en la Província d’Alacant, el disposar d’esta útil ferramenta d’informació. La persona interessada en la compra pot conéixer, en la mateixa Notaria en què es realitza la compravenda, l’estat de deutes d’IBI de l’immoble. Este informe de deutes s’incorpora a l’escriptura.