Amb motiu de l’aprovació de la declaració de l’estat d’alarma i successius Reials Decrets (RD 463/2020, RDL 8/2020 i RD 537/2020), s’ha vist afectat el còmput de la prescripció. Cal indicar que la prescripció tributària figurava suspesa ja des del 14/03/2020 en l’aplicació del primer RD mencionat.

En estos mesos s’han produït algunes modificacions en les dates de còmput. Al principi el còmput de la prescripció tributària es reprendria a partir del 31/05/2020  però posteriorment es va modificar la data de represa fins al 04/06/2020, en la que va quedar finalment.

Amb la qual cosa la situació finalment ha quedat com seguix:

  • Data d’inici de la suspensió del còmput del termini de prescripció: 14/03/2020 (RD 463/2020).
  • Data de represa del còmput del termini de prescripció: 04/06/2020 (RD 537/2020).

Els efectes en la prescripció no són tan evidents i com a mostra d’això anem posar dos exemples:

1.       Si el deute prescrivia el 31/03/2020, cal considerar que a data 13/03/2020 faltaven 18 dies per a la prescripció. La nova data de prescripció serà el 22/06/2020, resultant de sumar al 04/06/2020 (data represa còmput), els 18 dies que faltaven per computar a 13/03/2020.

2.       Si el deute prescrivia el 18/06/2020, cal considerar que la prescripció es produïa en data posterior a la de represa del còmput. En este cas, a l’haver estat interromput el còmput durant 83 dies, la nova data de prescripció serà el 09/09/2020, resultat de sumar a la  data inicialment prevista (18/06/2020), els 83 dies durant els quals ha estat suspés el còmput.

Per a més informació sobre esta qüestió pose’s en contacte amb Suma per qualsevol dels seus canals habilitats.