Suma oferix diverses facilitats de pagament per als rebuts i liquidacions que gestiona. En voluntària es pot fraccionar el pagament sense interessos dins de l’any i per a plans de pagament més enllà de l’exercici s’apliquen els interessos legals en cada cas, entorn al 4%.  No obstant això hi ha algunes limitacions, en este post l’expliquem.

Quan existisquen deutes pendents de pagament (ja siga en període voluntari o executiu) la tramitació d’un nou fraccionament o ajornament requerix que el contribuent agrupe en la sol·licitud la totalitat dels deutes en període executiu que es troben pendents de pagament i notificades de constrenyiment en el moment de la sol·licitud.

Quan el contribuent sol·licite el fraccionament o l’ajornament de deutes en executiva, s’hauran d’incloure tots els expedients que estiguen en executiva. Si a més, tinguera deute en voluntària, podrà optar per ajornar-la o no.

Si se sol·licita el fraccionament o ajornament de pagament de rebuts en període voluntari, el contribuent pot optar per incloure tot el deute en voluntària o només una part. Però si tinguera deute en executiva, haurà de ser inclosa, obligatòriament.

Si té alguna qüestió relativa a este tema, consulte a Suma per qualsevol dels canals disponibles