Els recursos són accions realitzades per particulars en què sol·liciten a l’Administració la modificación o revocació d’una resolució o acte administratiu, perquè consideren que no és d’acord amb l’ordenament jurídic.

A l’hora de presentar un recurs cal tindre en compte dos aspectes fonamentals perquè la seua tramitació siga efectiva: assegurar-se d’incloure les dades necessàries i presentar-lo dins del termini.

Què ha d’incloure el recurs

Quant a la informació a subministrar, és important que l’expedient continga tots els elements necessaris per a identificar el cas i a més que s’expose amb claredat el que es vol. Estos són les dades essencials:

  • Identificació del recurrent: nom, cognoms i NIF. Si es presenta a través de representant, haurà d’acreditar-se que el mateix ostenta la representació.
  • L’acte administratiu que es desitja recórrer, és a dir nombre d’expedient o identificació del deute.
  • Les al·legacions que es realitzen contra l’acte recorregut, és a dir en què es basa el recurs
  • Canal de comunicació que es desitja als efectes de notificacions (correu electrònic o adreça postal)  
  • L’òrgan, centre o unitat administrativa a què es dirigix. En general és el mateix que ha dictat la resolució de l’acte.
  • El recurs pot acompanyar-se de documentació que sustente les al·legacions formulades.
  • El recurs ha de contindre el lloc, data i firma del recurrent.

Terminis de presentació

Hi ha terminis legals per a interposar un recurs. És important conéixer-los, ja que de presentar-se fora d’ells, el recurs no té validesa.

Segons el  RDL 2/2004 Llei d’Hisendes Locals, en l’article 14, el recurs de reposició contra els actes de gestió tributària i recaptatòria de les entitats locals, ha d’interposar-se en el termini d’un mes a comptar de l’endemà a la notificació de l’acte que es recorre.

Per a més detalls pose’s en contacte amb Suma per qualsevol dels seus canals d’informació.