Quan es parla d’embargament de comptes corrent existeix la creença que és la totalitat del saldo del compte la que queda bloquejada. Això no és així i per aqueix motiu ho expliquem en este post.

L’embargament de saldos en comptes corrents és un dels processos que conformen el procediment de constrenyiment per a la recaptació de deutes en període executiu. Suma prèviament envia documents facilitant el pagament o bé “provisió d’embargament i d’acumulació de deutes” en la qual es detallen el deute pendent i les conseqüències de la falta de pagament.

Quan Suma envia l’ordre d’embargament a l’entitat bancària, esta procedeix al bloqueig únicament de l’import reflectit en la diligència d’embargament corresponent al deute tributari, quedant la resta del saldo que figure en el compte a la disposició del titular del compte.

Si per exemple l’import a cobrar pel deute és de 200 euros i en el compte el saldo és de 1.000 euros, es bloquegen només la quantitat de 200 euros, no la totalitat del saldo, podent el titular del compte disposar dels restants 800 euros.

Cal mencionar també que existeixen alguns límits en la quantitat a embargar, l’anomenada “quantitat inembargable” de manera que el saldo restant no pot ser inferior a aqueixa quantitat. La seua regulació es pot consultar en l’article 607 de la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil.

En cas que l’embargament no cobrisca la totalitat del deute, el contribuent té l’opció de conducta al pagament del deute pendent o sol·licitar el seu fraccionament o ajornament acudint a qualsevol Oficina Tributària de Suma. També pot informar-se a través del Servici d’Atenció al Contribuent en el 965 292 000.