En este post li expliquem una nova modalitat de pagament que Suma ha posat en marxa per a millorar el seu servici als contribuents. Es tracta del Pagament per Domiciliació.

No requerix acudir a una oficina de Suma i s’afig als altres modes de pagament no presencials: en el web, per banca electrònica, per caixer o a través de Centre d’Atenció Telefónica.

Què és el Pagament per Domiciliació

És semblant a la domiciliació a què estem acostumats i que Suma continua recomanant per la seua fiabilitat i comoditat. La diferència és que, mentres que la domiciliació suposa que els rebuts d’anys successius s’envien per al càrrec en el compte, el pagament per domiciliació es limita al càrrec en compte dels rebuts inclosos en el període de pagament en curs.

Esta forma de pagament resulta recomanable en qualsevol circumstància però és l’adequada quan no es disposa de targeta i/o compte en una entitat col·laboradora de Suma o bé es preveja que les circumstàncies de l’objecte tributari puguen canviar en anys successius.

Com es pot sol·licitar el Pagament per Domiciliació

Esta  forma de pagament es pot sol·licitar sense acudir a una oficina tributària de Suma, d’estes dos formes:

  • En la web de Suma durant el període de cobrament.  Per a això només cal disposar del rebut de l’any en curs i usar l’opció “Tràmits amb el codi segur CSV”. Este codi està imprés en la part superior del seu rebut.
  • En el Centre d’Atenció Telefónica, 965 292 000. L’agent li realitzarà una sèrie de preguntes de seguretat per a comprovar la seua identitat i després d’això es proporcionen les dades bancàries necessàries. També haurà de tindre el rebut de l’any en curs.

En el moment de formalitzar l’orde del Pagament per Domiciliació podrà decidir si vol mantindre per a períodes successius.

Quins terminis hi ha per a sol·licitar-ho

Perquè l’orde de pagament per domiciliació tinga efectes cal sol·licitar-ho uns 15 dies abans del final del període de pagament, encara que la data concreta es publicita en cada voluntària. Podrà determinar que l’orde romanga per a períodes successius.

En el cas que no dispose de saldo el dia del càrrec en compte i vosté haja deixat un telèfon o correu electrònic, Suma es posarà en contacte perquè puga solucionar-ho i evitar recàrrecs innecessaris.

Per a qualsevol pregunta, pose’s en contacte amb Suma pels canals disponibles.