Què és el IAE i quina és la raó d’este impost municipal?¿ Qui està obligat a pagar este impost i de què depén l’import del rebut? Hi ha bonificacions per a pagar menys? En este article aclarim de forma senzilla tots els dubtes que pugues tindre sobre el IAE o Impost d’Activitats Econòmiques.

Qui ha de pagar el IAE?

L’impost sobre activitats econòmiques o IAE obeïx al fet de realitzar una activitat econòmica i estan obligades a declarar i pagar les persones jurídiques la xifra de negoci de les quals haja superat el milió d’euros en l’última declaració de l’impost sobre societats.

L’import del rebut depén del municipi, del tipus d’activitat i de la dimensió de l’empresa, ja que en este càlcul intervenen elements com la superfície dels locals, la potència elèctrica instal·lada, el nombre de vehicles, màquines, etc.

Com es calcula el IAE?

El càlcul es basa en la quota de tarifa, que ve fixada pel tipus d’activitat i els elements del càlcul abans mencionats. Després s’aplica el coeficient de ponderació que està en funció de la facturació de l’empresa (import net de la xifra de negoci).

A partir d’este moment s’han de calcular dos quotes: la quota ponderada i el recàrrec provincial. La suma d’ambdós serà l’import a pagar.

  • Per a calcular la quota ponderada, es multiplica la quota incrementada pel coeficient de situació, però només si l’activitat s’exercix en un local.
  • Per a calcular el recàrrec provincial es multiplica la quota incrementada pel percentatge de recàrrec provincial (20,5 per 100).

Tipus de bonificacions

En relació a les bonificacions aplicables a este impost, hi ha dos tipus:

  1. Bonificacions establides en la Llei, i per tant aplicables tant a la quota ponderada com al recàrrec provincial, com és el cas de la bonificació per cooperatives (95 per 100).
  2. Bonificacions potestatives, que poden aprovar els ajuntaments per mitjà d’ordenança fiscal i que només s’apliquen a la quota ponderada. Exemples d’elles són la bonificació per inici en l’activitat.

Este impost està regulat per normes estatals però l’ajuntament pot modular l’import en funció de la ubicació física de l’empresa i establir bonificacions per als primers anys d’activitat, per creació d’ocupació, per aprofitament d’energies renovables o per rendiments negatius en un període concret, etc.

Gestió del IAE en Suma

L’impost es gestiona per mig de declaracions, havent de presentar-se en la Seu Electrònica de Suma. Una vegada tramitada la declaració, Suma emetrà una primera liquidació d’alta en el cens. Per als successius anys, el cobrament es gestiona per mig de rebut que es posa al cobrament en els mesos d’agost i setembre.

Per a l’obtenció de les cartes de pagament, tant de les liquidacions com dels rebuts, haurà d’accedir a la Seu Electrònica de Suma.