Suma ofereix facilitats de pagament tant per als seus rebuts en voluntària com per a deutes en executiva. Les més sol·licitades són l’ajornament i el fraccionament: el primer consisteix a fer un sol pagament en una data posterior al venciment del deute; i el fraccionament consisteix a pagar mensualment una quantitat determinada fins a cobrir el total pendent.

Este post resoldrà els seus dubtes sobre quina documentació i garanties cal aportar per a cada cas.

Garanties en els ajornaments

En els ajornaments (un pagament únic, un sol càrrec en compte), no serà necessari aportar garantia quan el principal a ajornar siga inferior a 1.500 euros.

A partir de 1.500 euros, haurà d’aportar-se alguna de les garanties següents:

  • Aval bancari o certificat d’assegurança de caució
  • Hipoteca unilateral sobre immobles.
  • Anotació d’embargament sobre immobles

Garanties en els fraccionaments

En els fraccionaments (pagament en diverses fraccions), no serà necessari aportar garantia quan el principal a ajornar siga inferior a 6.000 euros. No obstant això, de tractar-se de deutes en període executiu, i haver-se efectuat, prèviament a la sol·licitud embargaments de béns o drets, resultarà exigible per a la concessió del fraccionament, la prestació de la mateixa garantia que ha d’aportar-se en les sol·licituds superiors a 6.000 euros.

A partir de 6.000 euros, haurà d’aportar-se alguna de les garanties següents :

  • Aval bancari o certificat d’assegurança de caució
  • Hipoteca unilateral sobre immobles.
  • Anotació d’embargament sobre immobles

El valor de les garanties, descomptades les càrregues que existisquen en les mateixes (hipoteques, embargaments previs) deu de cobrir el principal fraccionat, els interessos del fraccionament i el 25% de ambdós partides (25% de principal i interessos).

Als efectes de la determinació de l’exigència o no de garantia, s’acumularan en el moment de la sol·licitud tant els deutes a què es refereix la pròpia sol·licitud com qualsevol altra del mateix deutor per a les que s’haja sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguen degudament garantides.

Pot obtindre més informació en www.suma.es o en el servici d’atenció al contribuent 965 292 000.