Les ajudes públiques o prestacions socials es poden embargar en cas d’impagament dels impostos? Quines són les limitacions i exempcions? En este post aclarim tots els teus dubtes.

La normativa estableix una sèrie de limitacions a la possibilitat d’embargament de les ajudes o prestacions socials percebudes per un contribuent (Reial decret – Llei 9/2015, de 10 de Juliol) , per mig de l’aplicació de les regles que fixa la Llei d’Enjudiciament Civil, en relació als embargaments de sous, salaris i pensions.

Exempcions fiscals

Entre les mesures tributàries contingudes i, amb la finalitat d’atendre una especial situació per la qual estan passant algunes persones, es declaren exemptes de tributació en IRPF (renda) les ajudes públiques concedides per les Comunitats Autònomes i Entitats Locals per a atendre a:

  • col·lectius en risc d’exclusió social
  • situacions d’emergència social
  • necessitats habitacionals de persones sense recursos
  • necessitats d’alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat, sempre que manquen de mitjans econòmics suficients.

Esta exempció és aplicable fins a un import màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples.

Limitació dels embargaments

Per tant, amb la finalitat d’afavorir la consecució dels objectius als quals es destinen determinades prestacions i ajudes concedides per l’Administració Pública, es limita la possibilitat d’embargament d’aquestes, per mig de l’aplicació de les regles que ja regeixen actualment en la Llei d’Enjudiciament Civil per als sous, salaris o pensió.

És a dir, l‘import que no supere el salari mínim interprofessional serà inembargable, i aquell que el supere podrà ser embargat però no íntegrament sinó en un percentatge que determina la citada Llei d’Enjudiciament Civil.