La nova situació de crisi sanitària-COVID, ha donat lloc a la necessitat d’adoptar mesures excepcionals i aprovar diversa normativa sectorial, tant estatal com autonòmica. Entre les normes està l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes en vies públiques, mesures respecte a l’aforament en establiments oberts al públic, mesures d’higiene i prevenció, etc.

La pregunta és, qui és l’autoritat competent per a aplicar el règim de sancions, l’ajuntament o la comunitat autònoma? En este post intentarem aclarir esta qüestió.

Normes que intervenen

L’assumpte no és senzill ja que hi ha un conjunt de normes que han de tindre’s en compte:

1)      Tenim el RD Llei 21/2020, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, on l’incompliment de les seues mesures quan estes constituïsquen infraccions administratives en salut pública, seran sancionades en els termes que preveu el títol VI de la Llei 33/2011, de 47 d’octubre, General de Salut Pública.

Concretament, l’art. 31 del RD Llei 21 2020/, establix que la vigilància i control del compliment de les dites mesures, així com la instrucció i resolució dels procediments sancionadors que procedisquen, correspondrà als òrgans competents de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les Entitats Locals en l’àmbit de les seues competències respectives. Remarcant que l’incompliment de l’obligació de l’ús de mascaretes serà considerat infracció lleu als efectes del que preveu l’art. 57 de la Llei 33/2011, i sancionat amb multa de fins a cent euros.

2)      La normativa autonòmica, Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana, disposa en el seu art, 98.1, que el procediment sancionador serà l’establit en la normativa estatal, açò és, Llei 33/2011. A més, atribuïx en el seu art. 90, que els Ajuntaments tindran la competència sancionadora quan es tracte d’infraccions lleus i greus, sempre que s’hagen comés íntegrament en el seu àmbit territorial.

En conseqüència, per a infraccions, lleus i greus comeses íntegrament en el seu àmbit territorial, correspon a la corporació municipal la imposició de la sanció relativa a la falta d’ús de les mascaretes.

Canvis introduïts pel Consell al juliol de 2020

A la Comunitat Valenciana s’obri un escenari distint des de la publicació el 25 de juliol del Decret Llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de Règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant del COVID19. Este Decret Llei ve a instrumentar i garantir el compliment de les mesures adoptades a la Comunitat Valenciana previstes en el Reial Decret Llei 21/2020. Esta norma atribuïx de mode també excepcional a l’administració de la Generalitat la incoació, instrucció i resolució dels procediments sancionadors que s’alcen per les infraccions tipificades en els articles 5, 6 i 7 del mateix, entre les quals es troben les infraccions lleus per incompliment de l’ús obligatori de la mascareta o ús inadequat de la mateixa, incompliment per part d’establiment oberts al públic dels límits d’aforament local, etc.

Situació actual del règim sancionador

La situació competencial per a dites sancions administratives:

Correspon als Ajuntaments, tramitar les actes/butlletins tipifiques com lleus i greus establides en el RDL 21/2020, fins al 25 de juliol del 2020, data en què es va publicar la nova normativa, el Decret Llei 11/2020.

Correspon a la Generalitat Valenciana, Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergència, les competències sancionadores d’estes infraccions a partir del 26 de juliol del 2020.

Suma té competències delegades en alguns municipis per a la gestió d’estes sancions administratives. Per a més informació pose’s en contacte amb Suma pels canals disponibles.